Wprowadzenie towaru do obrotu – obowiązki informacyjne

7 stycznia 2015

07.01.2015

Weszła w życie ustawa z 5.12.2014 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Weszła w życie ustawa z 5.12.2014 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z nowelizacją, przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium RP jest obowiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, pisemnych informacji w języku polskim:
1) określających firmę producenta w rozumieniu art. 3 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i jego adres, a także państwo siedziby wytwórcy, jeżeli ma on siedzibę poza terytorium UE i państw członkowskich EFTA - stron umowy o EOG; 2) umożliwiających identyfikację towaru, chyba że przeznaczenie towaru jest oczywiste.
Przepis ten nie dotyczy towarów, w stosunku do których przepisy odrębne szczegółowo regulują obowiązki w zakresie oznakowania. Nowych uregulowań nie stosuje się do towarów:
1) wprowadzonych do obrotu na terytorium RP, przed dniem wejścia w życie noweli, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności w dotychczasowym brzmieniu; 2) wprowadzanych do obrotu na terytorium RP od dnia wejścia w życie noweli, nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
Dz.U.2014, poz. 1885