Przesłuchania małoletnich, tryb ścigania przestępstw przeciwko wolności seksualnej

27 stycznia 2014

12.02.2014

Ustawa z 13.6.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Ustawa z 13.6.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego. Ustawa przewiduje uchylenie art. 205 KK, co oznacza zniesienie trybu ścigania na wniosek w odniesieniu do przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Do czynów popełnionych przed dniem wejścia w życie nowelizacji art. 205 KK stosowany będzie w brzmieniu dotychczasowym. Jednocześnie zmianie ulegają przepisy dotyczące przesłuchania. W sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub określone w rozdziałach XXIII, XXV i XXVI KK pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się w charakterze świadka tylko wówczas, gdy jego zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, i tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania, lub żąda tego oskarżony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego. W odniesieniu do małoletniego pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania ukończył 15 lat, przesłuchanie w ww. warunkach następuje, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że przesłuchanie w innych warunkach mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na jego stan psychiczny. Tak jak dotychczas, przesłuchanie w trybie art. 185a KPK przeprowadza sąd na posiedzeniu z udziałem biegłego psychologa. Prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego mają prawo wziąć udział w przesłuchaniu. Poza osobą wymienioną w art. 51 § 2 KPK (rodzic lub inna osoba wykonująca prawa dziecka w postępowaniu) w tej czynności będzie miała prawo wziąć udział osoba pełnoletnia wskazana przez pokrzywdzonego, jeżeli nie ogranicza to swobody wypowiedzi przesłuchiwanego. Jeżeli oskarżony zawiadomiony o tej czynności nie posiada obrońcy z wyboru, sąd wyznaczy mu obrońcę z urzędu. Jednocześnie zmianie uległ przepis art. 185b KPK. W sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub określone w rozdziałach XXV i XXVI KK świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się w ww. warunkach, jeżeli zeznania tego świadka mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. W odniesieniu do małoletniego świadka ww. przestępstw, który w chwili przesłuchania ukończył 15 lat, przesłuchanie następuje z wykorzystaniem trybu art. 177 § 1a (przesłuchanie na odległość), gdy zachodzi uzasadniona obawa, że bezpośrednia obecność oskarżonego przy przesłuchaniu mogłaby oddziaływać krępująco na zeznania świadka lub wywierać negatywny wpływ na jego stan psychiczny. Jednocześnie dodano przepis, zgodnie z którym w sprawach o przestępstwa określone w art. 197-199 KK zawiadomienie o przestępstwie, jeżeli składa je pokrzywdzony, powinno ograniczyć się do wskazania najważniejszych faktów i dowodów. Przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka przeprowadza sąd na posiedzeniu, w którym mają prawo wziąć udział prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego. Jeżeli zajdzie konieczność ponownego przesłuchania pokrzywdzonego na jego wniosek przesłuchanie przeprowadzane będzie w trybie art. 177 § 1a, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że bezpośrednia obecność oskarżonego przy przesłuchaniu mogłaby oddziaływać krępująco na zeznania pokrzywdzonego lub wywierać negatywny wpływ na jego stan psychiczny. Jeżeli przesłuchanie odbywa się z udziałem biegłego psychologa, należy zapewnić, na wniosek pokrzywdzonego, aby był on osobą tej samej płci co pokrzywdzony, chyba że będzie to utrudniać postępowanie. Wprowadzono bezwyjątkowy obowiązek utrwalania przebiegu ww. przesłuchań (obrazu i dźwięku). Na rozprawie głównej odtwarza się sporządzony zapis oraz odczytuje się protokół przesłuchania. Przesłuchania te będą obligatoryjnie prowadzone w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach w siedzibie sądu lub poza jego siedzibą. Szczegóły dotyczące miejsca przesłuchań zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 18.12.2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c KPK. Jednocześnie ustawa wprowadza regulację, że jeżeli na obszarze właściwości sądu nie jest dostępne pomieszczenie spełniające kryteria określone w rozporządzeniu ww. przesłuchania można przeprowadzać w pomieszczeniach niespełniających tych wymogów, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Jeżeli natomiast urządzenie rejestrujące obraz i dźwięk nie jest dostępne w siedzibie organu przeprowadzającego przesłuchanie, można nie dopełniać obowiązku rejestracji przesłuchania, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Dz.U.2013, poz. 849, Dz.U.2013, poz. 1642