Postępowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

22 stycznia 2014

22.01.2014

Ustawa z 22.11.2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Ustawa z 22.11.2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Ustawa reguluje postępowanie wobec osób, które odbywają karę pozbawienia wolności lub karę 25 lat pozbawienia wolności, wykonywaną w systemie terapeutycznym, w trakcie postępowania wykonawczego występowały u nich zaburzenia psychiczne (upośledzenie umysłowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia preferencji seksualnych), które mają taki charakter/nasilenie, że zachodzi co najmniej wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności seksualnej, zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 10 lat. Jeśli wydana w trakcie postępowania wykonawczego opinia psychiatryczna i psychologiczna wskaże, że skazany spełnia przesłanki określone w ustawie, dyrektor zakładu karnego wystąpi do sądu z wnioskiem o uznanie tej osoby za osobę stwarzającą zagrożenie. Sądem właściwym w pierwszej instancji będzie sąd okręgowy orzekający w postępowaniu nieprocesowym. Sąd, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, powoła dwóch biegłych lekarzy psychiatrów; a w sprawach osób z zaburzeniami osobowości ponadto biegłego psychologa, w sprawach osób z zaburzeniami preferencji seksualnych - ponadto biegłego lekarza seksuologa lub certyfikowanego psychologa seksuologa. Badanie psychiatryczne będzie mogło być połączone z obserwacją w zakładzie psychiatrycznym. Przewidziano obowiązek ustanowienia dla skazanego pełnomocnika z urzędu, jeśli osoba ta nie ma pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, z wyboru. Ustawa przewiduje dwa środki dla osób „stwarzających zagrożenie” - nadzór prewencyjny oraz umieszczenie w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Sąd orzeknie o zastosowaniu wobec danej osoby nadzoru prewencyjnego, jeżeli charakter stwierdzonych zaburzeń psychicznych lub ich nasilenie wskazują, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez tę osobę czynu zabronionego z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności seksualnej, zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 10 lat. O umieszczeniu w ośrodku zaś orzekać będzie, jeśli charakter/nasilenie zaburzeń wskażą, że jest to niezbędne ze względu na bardzo wysokie prawdopodobieństwo popełnienia ww. czynu zabronionego. Ponadto, sąd będzie mógł, na wniosek komendanta Policji sprawującego nadzór prewencyjny lub z urzędu, orzec o umieszczeniu danej osoby w ośrodku, jeżeli osoba ta uchylać się będzie od obowiązku poddania się postępowaniu terapeutycznemu lub od obowiązków wynikających ze sprawowanego nad nią nadzoru. Zadaniem ośrodka będzie prowadzenie postępowania terapeutycznego wobec osób stwarzających zagrożenie. Nadzór prewencyjny będzie zaś sprawowany przez komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji, na obszarze właściwości którego osoba stwarzająca zagrożenie ma miejsce stałego pobytu. Osoba poddana takiemu nadzorowi będzie miała obowiązek każdorazowego informowania komendanta o zmianie miejsca stałego pobytu, miejsca zatrudnienia, imienia lub nazwiska, a jeżeli komendant tego zażąda, również udzielania informacji o miejscu aktualnego i zamierzonego pobytu oraz o terminach i miejscach wyjazdów. Dz.U.2014, poz. 24