Podatek od spadków i darowizn – wejście w życie zmian

22 stycznia 2014

12.02.2014

Ustawa z 22.11.2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ustawa z 22.11.2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa ma na celu wykonanie wyroku TK z 5.7.2011 r. (P 36/10), w którym Trybunał orzekł, że art. 3 ust.1 ustawy z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629) w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn w zakresie, w jakim nie uwzględnia ulgi podatkowej osoby zaliczanej do III grupy podatkowej, która do 31.12.2006 r. sprawowała opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej przed organem gminy, a po tym dniu nabyła w drodze spadku prawa wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy jest niezgodny z zasadą ochrony interesów w toku wynikającą z art. 2 konstytucji. Zgodnie z nowelą, osobie zaliczanej do III grupy podatkowej, która do 31.12.2006 r. zawarła przed organem gminy umowę o sprawowanie opieki nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, przysługuje prawo do ulgi określonej w art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy i na zasadach obowiązujących przed dniem 1.1.2007 r., jeżeli po dniu 31.12.2006 r. nabyła ona w drodze spadku po tym spadkodawcy budynek mieszkalny lub jego część, lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym. Termin do wniesienia żądania wznowienia postępowania w sprawach, w których przed dniem wejścia w życie nowelizacji wydano decyzję ostateczną ustalającą zobowiązanie podatkowe z tytułu ww. nabycia, upływa z dniem 31.12.2014 r. Dz.U. 2014, poz. 19