Obligacje – zmiany

12 sierpnia, Rada Ministrów

13.08.2014

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o obligacjach, przedłożony przez ministra finansów.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o obligacjach, przedłożony przez ministra finansów. Projekt rozszerza zakres instrumentów dostępnych emitentom o obligacje wieczyste, które nie będą podlegały wykupowi i w których świadczenie emitenta względem obligatariuszy polegać ma na zapłacie odsetek w formie renty wieczystej. Przewidziano także obligacje podporządkowane, z których zobowiązania w przypadku upadłości lub likwidacji emitenta podlegają zaspokojeniu w kolejności wskazanej w warunkach emisji. Do projektu ustawy wprowadzono instytucję zgromadzenia obligatariuszy, jako reprezentacji ogółu uprawnionych z obligacji danej serii wobec emitenta. Ponadto, zgodnie z nową ustawą podmioty zagraniczne będą mogły emitować obligacje. Ustawa ma wejść w życie 1.1.2015 r. Do obligacji wyemitowanych przed dniem jej wejścia w życie będą stosowane przepisy dotychczasowe. Źródło: www.premier.gov.pl