Nowelizacja art. 165 § 2 KPC

25.03.2014
Olga Sztejnert-Roszak (opracowanie)

17.8.2013 r. weszła w życie nowelizacja KPC w zakresie art. 165 § 2. Przepis ten do tej pory przewidywał, iż oddane pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Pisma procesowe nadawane wówczas poza granicami kraju nie korzystały z udogodnienia przewidzianego w art. 165 § 2. Zgodnie z orzecznictwem obowiązującym w poprzednim stanie prawnym datą wniesienia pisma procesowego, nadanego w zagranicznym urzędzie pocztowym na adres właściwego sądu polskiego była data przekazania przez ten urząd przesyłki listowej (por. np. post. SN z 12.5.1978 r. IV CR 130/78, OSP Nr 4/1979, poz. 76)

17.8.2013 r. weszła w życie nowelizacja KPC w zakresie art. 165 § 2. Przepis ten do tej pory przewidywał, iż oddane pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Pisma procesowe nadawane wówczas poza granicami kraju nie korzystały z udogodnienia przewidzianego w art. 165 § 2. Zgodnie z orzecznictwem obowiązującym w poprzednim stanie prawnym datą wniesienia pisma procesowego, nadanego w zagranicznym urzędzie pocztowym na adres właściwego sądu polskiego była data przekazania przez ten urząd przesyłki listowej (por. np. post. SN z 12.5.1978 r. IV CR 130/78, OSP Nr 4/1979, poz. 76). Zgodnie z nowym brzmieniem art. 165 § 2 KPC oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Powyższa nowelizacja zniosła różnicę w skutkach pomiędzy złożeniem przez stronę pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej i placówce w innym państwie członkowskim UE. Zmiana ta miała na celu dostosowanie przez ustawodawcę przepisów krajowych do dyrektywy 97-67/WE PEiR z 15.12.1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług.