Administracja celna

Ustawa z 20.3.2002 r. o przekształceniach w administracji celnej (Dz.U. Nr 41, poz. 365) tworzy dwa organy w sprawach celnych - dyrektora izby celnej oraz naczelnika urzędu celnego.

1 maja

Ustawa z 20.3.2002 r. o przekształceniach w administracji celnej (Dz.U. Nr 41, poz. 365) tworzy dwa organy w sprawach celnych - dyrektora izby celnej oraz naczelnika urzędu celnego. Na dyrektora izby celnej przechodzi większość obowiązków dotychczasowego Prezesa Głównego Urzędu Ceł. Naczelnik urzędu obejmuje dotychczasowe zadania i kompetencje dyrektorów urzędów celnych w zakresie indywidualnych postępowań w sprawach celnych. Dotychczasowe urzędy celne stają się z mocy prawa izbami celnymi, które obsługują organ administracji rządowej w sprawach celnych - dyrektora izby celnej.

Decyzje które zapadną w izbach celnych mają charakter ostateczny. Zaskarżyć je można jedynie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W związku ze zmianami w strukturze organów celnych Rada Ministrów wydała pięć rozporządzeń, które dostosowują akty prawne do zaistniałej sytuacji.

- rozporządzenie z 19.4.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu ustalania wartości celnej przywożonych towarów,

- rozporządzenie z 19.4.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej,

- rozporządzenie z 19.4.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej,

- rozporządzenie z 19.4.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych,

- rozporządzenie z 19.4.2002. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia.