Informacje dla Autora


Teksty w formacie DOC lub RTF (o objętości do 25 stron maszynopisu) wraz z danymi osobowymi autora (imię i nazwisko, tytuł naukowy, afiliacja, adres i telefon kontaktowy, adres e-mail) należy przesyłać drogą poczty elektronicznej do redaktora prowadzącego – Emilia Rucińska-Sech (emilia.rucinska@beck.pl).

Do tekstu powinno być dołączone jego krótkie streszczenie w języku angielskim (abstract) – ok. 2000, max. 2500 znaków – ewentualniedodatkowo w języku niemieckim (Zusammenfassung). Do materiałów przesłanych przez absolwentów prawa, doktorantów,asystentów i aplikantów niezbędne jest dołączenie rekomendacji opiekuna naukowego. Podział tekstu na jednostki redakcyjne oraz sposób cytowania źródeł w przypisach winien odpowiadać schematowi przyjętemu przez Wydawnictwo C.H.Beck. Przedruk artykułu wymaga zgody Wydawcy, cytowanie – powołania się na źródło.Do druku zasadniczo przyjmowane będą wyłącznie materiały, które nie zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w innym miejscu. Autor przed publikacją tekstu zobowiązany jest złożyć odpowiednie oświadczenie w tym przedmiocie, jak również zapewnić, że przysługuje mu całość praw autorskich do złożonego tekstu.

Złożone teksty są oceniane przez dwóch recenzentów będących specjalistami w zakresie problematyki stanowiącej przedmiot opracowania.

Kolegium Redakcyjne zawiadamia autora, czy tekst został przyjęty dodruku, ewentualnie – jakie zmiany należy w nim wprowadzić. Materiały niezamówione nie będą zwracane. Warunkiem publikacji tekstu jest przeniesienie na Wydawcę praw autorskich do publikowanego tekstu w zakresie określonym w osobnej umowie.

Za publikację na łamach kwartalnika Autor otrzymuje 5 punktów zgodnie z listą czasopism naukowych opublikowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Procedura recenzowania

 1. Każdy artykuł, który zostanie przesłany do redakcja kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja” poddawany jest ocenie recenzentów, którzy podejmują ostateczna decyzję o jego dopuszczeniu do publikacji lub odrzuceniu.
 2. Lista recenzentów współpracujących (tzw. kolegium recenzentów) jest publikowana w czasopiśmie w wersji papierowej raz do roku.
 3. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej 2 niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 4. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 5. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane.
 7. Recenzenci podpisują deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów między nimi i autorem. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  - bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  - relacje podległości zawodowej,
  - bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 8. Recenzja ma formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473