Związanie sądu polubownego wyrokiem innego sądu polubownego

Arbitraż i Mediacja | 1/2022
Moduł: postępowanie cywilne, prawo handlowe
Maciej Wencek

Abstract

This article attempts to answer the question whether an arbitral tribunal is bound by the force of a prior arbitral award. This issue remains controversial in Polish law primarily due to two contradictory judgments of the Polish Supreme Court: of 26 November 2008 and of 13 April 2012. The basic issue is the possibility and scope of application of Articles 365 and 366 of the Code of Civil Procedure in relation to judgments of the arbitration court. Science presents new proposals to solve this issue and although they are interesting in terms of content, they are not always accurate. The aim of this article is to systematize the jurisprudence, views of the doctrine, refer to the controversy and to the increasingly visible and seemingly dominant trend. Słowa kluczowe: moc wiążąca orzeczenia – prejudycjalność wyroków sądów polubownych – związanie sądu polubownego prejudycjalnym wyrokiem Keywords: prejudicial legal effects – prejudicial awards arbitration – binding effect of prejudicial awards


Uwagi wprowadzające

Funkcja i zasadnicze znaczenie prawomocności dla postępowania cywilnego nie budzi wątpliwości. Realizuje ona postulat udzielenia pełnej ochrony prawnej, do której konieczne jest utrwalenie skutków orzeczenia i stworzenie tamy przed jego wzruszeniem. Dzięki prawomocności ochrona prawna udzielona przez sąd uzyskuje cechę stabilności i niewzruszalności. W kontekście powyższego niezwykle istotna jest kwestia wzajemnej relacji sądownictwa polubownego oraz sądownictwa powszechnego oraz zagadnienie związanie sądu polubownego wyrokiem innego sądu polubownego.