Sprawozdanie z seminarium naukowego „Sądowa kontrola rozstrzygnięć arbitrażowych i ugód mediacyjnych”

Arbitraż i Mediacja | 04/2010
Paweł Cioch, Krystian Mularczyk

  W dniu 14 października 2010 r. w Warszawie odbyło się seminarium naukowe „Sądowa kontrola rozstrzygnięć arbitrażowych i ugód mediacyjnych”, które zostało zorganizowane przez redakcję kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja” Wydawnictwa C.H. Beck oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Seminarium zgromadziło znamienitych praktyków i naukowców, którym bliska jest problematyka alternatywnych metod rozwiązywania sporów, stanowiąc jednocześnie doskonałe forum do zaprezentowania poglądów, wymiany doświadczeń i dyskusji na temat sądownictwa polubownego i mediacji.  Goście zostali powitani przez Pawła Jasińskiego (OIRP w Warszawie) oraz dr. Łukasza Błaszczaka (Redaktor Naczelny kwartalnika ADR, adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny), którzy przedstawili tematy seminarium oraz prelegentów.  W pierwszym panelu, który został poświęcony kontroli wyroku sądu polubownego, głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Szumański (Prezes Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan, kierownik Zakładu Prawa Handlowego Uniwersytetu Jagiellońskiego). Omówił projekt zmian w zakresie sądownictwa polubownego skupiając się m.in. na potrzebie doprecyzowania art. 1157 KPC odnoszącego się do pojęcia zdatności arbitrażowej oraz potrzebie uchylenia art. 142 i 147 ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.), które to przepisy powodują ex lege utratę mocy zapisu na sąd polubowny i umorzenie toczących się postępowań arbitrażowych z dniem ogłoszenia upadłości. Podczas wystąpienia zostały poruszone także kwestie bardziej szczegółowe, niezwykle istotne w praktyce. W tym zakresie mowa była o problemie obowiązywania w danej sprawie regulaminów stałych sądów arbitrażowych. Analizowano, czy wiążący powinien być regulamin obowiązujący w momencie dokonania zapisu na sąd polubowny (jak jest de lege lata), czy też w momencie wszczęcia postępowania (jak to zostało uregulowane123w ustawie modelowej UNCITRAL, o ile strony nie postanowią inaczej). Profesor Andrzej Szumański pochylił się także nad problemem wyboru arbitra, a raczej braku konsensusu w tym zakresie, w przypadku sporów wielostronnych. Precyzyjnie rzecz ujmując, chodziło o spory, w których po jednej ze stron procesowych występuje wielu współuczestników, co ma miejsce w sprawach, w których spółka zostaje pozwana przez akcjonariuszy albo zamawiający przez konsorcjum wykonawców. Propozycja wyboru arbitra przez współuczestników w sposób jednomyślny wydała się tutaj najbardziej odpowiadająca potrzebie obrotu gospodarczego i zasadom postępowania arbitrażowego.  Dalszą część referatu prof. Andrzej Szumański poświęcił wybranym zagadnieniom nowej wersji regulaminu arbitrażowego UNCITRAL (Komisji ONZ ds. Międzynarodowego...