Spory ze stosunku spółki w postępowaniu przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC

Arbitraż i Mediacja | 02/2020
Karol Ryszkowski

Treść artykułu Z dniem 8.9.2019 r. weszła w życie nowelizacja postępowania arbitrażowego w zakresie czterech przepisów, a więc reforma KPC z 2019 r. nie ominęła także arbitrażu. Zmiany te wprowadziła ustawa z 31.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych1. Nowelizacją zostały objęte następujące przepisy KPC: art. 1157, 1161 § 3, art. 1163, a w art. 1169 dodano § 21. Ze względu na przedmiot niniejszego artykułu znaczenia ma nowelizacja art. 1157 KPC i art. 1163 KPC. Wersja przed nowelizacją: „Art. 1157. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe – mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty”. Wersja po nowelizacji: „Art. 1157. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego:1) spory o prawa majątkowe, z wyjątkiem spraw o alimenty;2) spory o prawa niemajątkowe, jeżeli mogą one być przedmiotem ugody sądowej”. Wersja przed nowelizacją: „Art. 1163 § 1. Zamieszczony w umowie (statucie) spółki handlowej zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki wiąże spółkę oraz jej wspólników. § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zapisów na sąd polubowny zawartych w statucie spółdzielni lub stowarzyszenia”. Wersja po nowelizacji: „Art. 1163 § 1. Zamieszczony w umowie (statucie) spółki handlowej zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki wiąże spółkę, jej wspólników oraz organy spółki i ich członków. § 2. W sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo walnego zgromadzenia spółki 89akcyjnej zapis na sąd polubowny jest skuteczny, jeżeli przewiduje obowiązek ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sposób wymagany dla ogłoszeń spółki najpóźniej w terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia;...