Praktyczne aspekty stosowania postępowania mediacyjnego w ustawie o Izbach Lekarskich (art. 113) w latach 2010–2013

Arbitraż i Mediacja | 02/2015
Michał Ryszard

Wstęp  Dnia 1.1.2014 r. weszła w życie ustawa z 2.12.2009 r. o Izbach Lekarskich1, zastępująca dotąd obowiązującą ustawę z 17.5.1989 r. Ten akt prawny, podobnie jak poprzedni, określa zadania, zasady działania i organizację izb lekarskich oraz prawa i obowiązki członków izb lekarskich, a także traktuje o odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Ustawodawca wprowadził w nim jednak pewną nowość. W miejsce dawnego art. 58 dotyczącego polubownego rozpatrywania sporów pomiędzy lekarzami lub lekarzami i innymi pracownikami służby zdrowia, pojawił się art. 113 dotyczący postępowania mediacyjnego pomiędzy „pokrzywdzonym i obwinionym”. Pokrzywdzonym w rozumieniu IzbLekU jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przewinienie zawodowe (art. 57 ust. 1). Za obwinionego natomiast uważa się lekarza, wobec którego w toku postępowania wyjaśniającego rzecznik odpowiedzialności zawodowej wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub przeciwko któremu skierował do sądu lekarskiego wniosek o ukaranie (art. 58 ust. 1). Pełna treść tego przepisu brzmi następująco:  Rozdział 6  Postępowanie mediacyjne  Art. 113 1. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej w czasie postępowania wyjaśniającego albo sąd lekarski w czasie postępowania przed sądem lekarskim może z inicjatywy lub za zgodą stron skierować sprawę do postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i obwinionym. 2. Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, a jego okresu nie wlicza się do czasu trwania postępowania wyjaśniającego. 77 3. Rada lekarska wybiera na okres jednej kadencji godnego zaufania lekarza, który...