Piłkarski Sąd Polubowny – część I

Arbitraż i Mediacja | 01/2021
Moduł: postępowanie cywilne
Marcin Kwiecień
Piłkarski Sąd Polubowny – część I

Nowelizacja Regulaminu PSP z 23.3.2021 r. – uwaga wstępna

Tuż po przekazaniu niniejszego artykułu do redakcji kwartalnika ADR, 23.3.2021 r. Zarząd PZPN wprowadził zmiany w Regulaminie PSP, odwołał Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza PSP, jak również wszystkich arbitrów. Postanowienia Statutu PZPN w zakresie PSP i organów jurysdykcyjnych nie zostały zmienione.
Dokonane zmiany w Regulaminie PSP, aczkolwiek istotne, nie wpływają na tezy i wnioski niniejszego artykułu. W zakresie objętym niniejszym artykułem należałoby jedynie wskazać na powoływanie przez Zarząd PZPN dwóch członków Prezydium PSP, z których jeden jest wyznaczany przez środowiska klubów, a drugi przez Polski Związek Piłkarzy.Abstract

The article concerns the new rules of the Football Arbitration Court of the Polish Football Association, hereinafter referred to as the Football Arbitration Court of PFA. The scope of the article is to present the main features of the arbitration of that court introduced by the latest amendments. The author examines compatibility of the rules of the Football Court of PFA with the guidelines of FIFA (Fédération Internationale de Football Association) focusing, inter alia, on such features of the arbitration as: parity of the arbitrators, appeal possibilities, model of dispute resolution. The research is based on the analysis of the source documents as well as professional experience of the author. The result of the research shows that the model of dispute resolution adopted by the Polish Football Association does not comply with the guidelines of FIFA.
Słowa kluczowe: arbitraż – arbitraż sportowy – prawo sportowe – prawo piłki nożnej – Piłkarski Sąd Polubowny Keywords: arbitration – sport arbitration – sports law – football law – Football Arbitration Court or Court of Football Arbitration