Od redakcji

Arbitraż i Mediacja | 03/2018
Łukasz Chyla

 Szanowni Czytelnicy, W obliczu rosnącej dynamiki obrotu gospodarczo-prawnego oraz powszechnej, postępującej globalizacji, nie sposób przejść obojętnie obok zalet arbitrażu i mediacji, jako koronnych form tzw. alternatywnych metod rozwiązywania sporów...

Od redakcji
 
Szanowni Czytelnicy,
 
W obliczu rosnącej dynamiki obrotu gospodarczo-prawnego oraz powszechnej, postępującej globalizacji, nie sposób przejść obojętnie obok zalet arbitrażu i mediacji, jako koronnych form tzw. alternatywnych metod rozwiązywania sporów (alternative dispute resolution). Ich nieustanny rozwój immanentnie związany jest z coraz nowszymi potrzebami międzynarodowej i krajowej praktyki kontraktowej, pogłębianiem transgranicznych stosunków handlowych, a także rozwojem tzw. lex mercatoria. Postępującej ekspansji „ADR-ów”, związanej z wkraczaniem w kolejne obszary biznesu i prawa, towarzyszą coraz to nowe wyzwania i wątpliwości – a w konsekwencji – nieustające próby ich przezwyciężenia. Niniejszy numer specjalny, przygotowany przez studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z czasopismem „ADR. Arbitraż i Mediacja” i dzięki uprzejmości jego Redakcji oraz pracowników, poświęcony został właśnie analizie tych kilku wybranych problemów i wyzwań. Celem poszczególnych artykułów, stanowiących krótki głos w dyskusji, jest także próba znalezienia swoistego medicamentum, a więc uchwycenia najlepszych arbitrażowych i mediacyjnych rozwiązań czy trendów, mogących w efekcie przyczynić się do skutecznej popularyzacji alternatywnych metod rozwiązywania sporów w obrocie.
 
W numerze poruszone zostały aktualne problemy z jakimi zmagają się współczesne arbitraż oraz mediacja. Wśród nich między innymi rozważania nad kształtem międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego (szczególnie w perspektywie tegorocznego wyroku Achmea), prawno-porównawcza analiza instytucji arbitra doraźnego, a także problematyka dochowania terminów w perspektywie braku właściwości sądu polubownego.
 
Swoje miejsce znalazły także rozważania natury cywilistycznej, w tym kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej arbitrów, problematyka cesji wierzytelności, a także spory z zakresu własności intelektualnej.
 
Nie zabrakło również ciekawych aspektów zagranicznych, między innymi najnowszego orzecznictwa brytyjskiego dotykającego problematyki stronniczości arbitrów oraz niezwykle oryginalnej instytucji niemieckiej ugody adwokackiej.
 
Różnorodność numeru dopełniają także dwa artykuły z zakresu mediacji: pierwszy z nich traktujący o jej istotnej pozycji w znowelizowanej procedurze cywilnej, drugi zaś dotyczący aspektów jej zastosowania z udziałem nieletnich.
 
Niniejszym, z przyjemnością zapraszamy Państwa do lektury, dyskusji i polemiki.
 
 
Z poważaniem,
 
Łukasz Chyla