Instytucja prawna arbitrażu w Kompleksowej Umowie Gospodarczo-Handlowej (CETA)

Arbitraż i Mediacja | 02/2018
DOI: 10.32027/ADR.18.2.2
Damian Dobosz

I. Ustanowienie organu arbitrażowego Sygnatariusze umowy mają możliwość wystąpić z wnioskiem o ustanowienie organu arbitrażowego, jeśli dana sprawa nie została rozstrzygnięta poprzez konsultacje w ciągu 45 dni od daty otrzymania wniosku o konsultacje lub w ciągu 25 dni w tzw. nagłych 37przypadkach2. Wówczas strona wnioskująca w celu ustanowienia organu arbitrażowego zwraca się z do strony odpowiadającej z pisemną prośbą o jego zawiązanie. Strona wnioskująca ma obowiązek określić we wniosku w jaki sposób naruszone zostały postanowienia umowy, wskazać środek będący przedmiotem sporu oraz podstawę prawną skargi. Nadto należy określić na czym polega spór dotyczący interpretacji lub stosowania postanowień niniejszej umowy. Wniosek musi dochować formy pisemnej. Kolejnym etapem ustanowienia organu arbitrażowego jest wybór arbitrów. Skład jest stały i wynosi trzech sędziów. Może on zostać ustalony na mocy konsultacji przez strony lub w drodze losowania. W celu przeprowadzenia losowania stosuje się listę arbitrów. Znajduje się na niej co najmniej piętnaście osób. Listę sporządza Wspólny Komitet CETA spośród osób wybranych w oparciu o obiektywność, wiarygodność i umiejętność trafnego osądu, które są chętne oraz zdolne do pełnienia roli arbitrów. Strony mogą dojść także do porozumienia w kwestii jednego lub dwóch arbitrów, wówczas resztę wybiera się w procesie losowania. Jeśli lista nie zostanie sporządzona lub nie będzie zawierać odpowiedniej liczby arbitrów, wówczas losowanie przeprowadza się z list osób zaproponowanych przez obie strony. Umowa jednak nie reguluje w pełni takiej sytuacji. Przyjęto zatem założenie, że strony dojdą do porozumienia, a jeśli nie, to lista arbitrów będzie ustalona. W odmiennym wypadku brak szczegółowych regulacji w tej materii będzie wysoce problematyczny. Losowanie przeprowadzane jest przez Przewodniczącego Komitetu CETA lub osobę przez niego wskazaną. Powinno odbyć się w terminie do 5 dni od dnia złożenia wniosku. Za datę powołania organu arbitrażowego uznaje się moment zakończenia...