Administrowanie domenami internetowymi a arbitraż

Arbitraż i Mediacja | 02/2009
Krystyna Święcka, Juliusz Stanisław

 Doktryna podkreśla, że w Polsce sądownictwo polubowne (arbitraż) jest niedocenianym sposobem na eliminację wszystkich wad polskiego systemu sądownictwa powszechnego w sprawach gospodarczych1. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i państwach uprzemysłowionych Europy większość sporów między przedsiębiorcami rozstrzyganych jest przez sądownictwo polubowne2. Arbitraż posiada bowiem długą tradycję. Jest to tryb rozstrzygania spraw gospodarczych przez arbitrów, na których wybór strony mają bezpośredni lub pośredni wpływ3.  Podnieść należy, że obecnie w Polsce działają dwa sądy arbitrażowe zajmujące się rozstrzyganiem sporów o domeny internetowe. Są nimi Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji i działający od 18.3.2007 r. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie4. Sprawę rozstrzygać może także Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie, ale w wypadku zgłaszania sporów, w których dwie strony posiadają miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej5.  Celem artykułu będzie analiza "Zasad rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych obowiązujących od 18 grudnia 2002 r."6, a także nowego "Regulaminu świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie .pl"7 oraz "Regulaminu opcji...