NAJPOPULARNIEJSZE

Mediacje i negocjacje w policji – szansa na popularyzację ADR

Anna Wojcieszczak, Mariola Hacia-Groticka

Wstęp Niemalże każda interwencja policji wiąże się z zaistnieniem konfliktu. Spór pomiędzy dwoma stronami, pomimo zaangażowania służb mundurowych, nie musi jednak kończyć się konfrontacją przed sądem...

Kwalifikacje i zadania mediatora na wybranych przykładach

Katarzyna Skowrońska

Wprowadzenie   W procesie mediacji strony wypracowują kompromis, który stanowi ugodę. Nad całością czuwa neutralna osoba trzecia, czyli mediator, który pomaga w dojściu do porozumienia. Umowę o...

Umowa o mediację w prawie polskim – wybrane uwagi

Marta Macyszyn, Marcin Śledzikowski

Wprowadzenie  Kodeks postępowania cywilnego przewiduje dwa tryby inicjowania postępowania mediacyjnego, tj. na podstawie: (i) umowy o mediację oraz (ii) stosownego postanowienia sądu. Z uwagi na...

Kilka uwag na temat mediacji w sprawach karnych

Rafał Citowicz, Tomasz Fedorszczak

I. Rys historyczny W charakterze ogólniejszego punktu wyjścia chcielibyśmy przyjąć za początek współczesnej polskiej procedury karnej rok 1928. Mediacja w sprawach karnych, tudzież polubowne...

Bezstronność oraz niezależność arbitra

Katarzyna Bilewska, Dorota Paczoska

I. Regulacja wyłączenia arbitra w poprzednio obowiązującym stanie prawnym Według obowiązujących poprzednio przepisów prawnych, tj. przed wyżej wskazaną nowelizacją KPC, strona mogła żądać wyłączenia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473