NAJPOPULARNIEJSZE

Notariusz mediatorem – korzyści i zagrożenia

Barbara Jadwiga

Analiza postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych w świetle art. 1831 i n. KPC wg stanu prawnego obowiązującego do 2.5.2012 r.  Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów może być...

Zdolność arbitrażowa

Aleksandra Budniak

Pojęcie zdolności arbitrażowej  Przez zdolność arbitrażową należy rozumieć dopuszczalność dokonania zapisu na sąd polubowny w ujęciu podmiotowym1. Omawiana kategoria określa zdolność stron do zawarcia...

Mediacja jako forma wymiaru sprawiedliwości

Adam Zienkiewicz

Uzupełniające formy wymiaru sprawiedliwości – fundamentalne tezy wyjściowe   Szeroka dyskusja nad optymalną koncepcją wymiaru sprawiedliwości jest niezbędna i może przynieść istotne korzyści, nawet w...

Procedura prejudycjalna a sądownictwo arbitrażowe

Izabela Szmit

Uwagi ogólne  Kulminacyjnym etapem krajowej kontroli przestrzegania prawa wspólnotowego jest doprowadzenie sprawy toczącej się przed instytucjami krajowymi – w szczególności przed sądami – do...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 04/2020
Liczba tekstów: 422