NAJNOWSZE

Zapis na sąd polubowny w kontekście zasady autonomii woli

Anna Franusz

I. Zapis na sąd polubowny to doskonały przykład zespolenia prawa cywilnego materialnego oraz prawa cywilnego procesowego w ramach jednej instytucji. Wszak postępowanie arbitrażowe, którego trzonem...

Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym

Włodzimierz Głodowski

Uwagi wstępne Postępowanie zabezpieczające jest postępowaniem samodzielnym, mimo że ma ono charakter pomocniczy w stosunku do postępowania rozpoznawczego1. Funkcją tego postępowania jest ochrona praw...

Pojęcie klauzuli arbitrażowej oraz zdatności arbitrażowej

Marcin Białecki

I. Wprowadzenie Instytucje klauzuli arbitrażowej oraz zdatności arbitrażowej, czyli dopuszczalności dokonania zapisu na sąd polubowny w ujęciu przedmiotowym, uregulowane są w Części piątej Kodeksu...

Klauzule arbitrażowe w stosunkach transportu morskiego

Maria Dragun-Gertner

 Problematyka klauzul arbitrażowych w umowach przewozu ładunku morzem ma swój szczególny kontekst. Przede wszystkim dostrzega się, że mogą one być wykorzystywane dla obejścia regulacji ograniczających...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473