NAJPOPULARNIEJSZE

Klauzule arbitrażowe w stosunkach transportu morskiego

Maria Dragun-Gertner

 Problematyka klauzul arbitrażowych w umowach przewozu ładunku morzem ma swój szczególny kontekst. Przede wszystkim dostrzega się, że mogą one być wykorzystywane dla obejścia regulacji ograniczających...

Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym

Włodzimierz Głodowski

Uwagi wstępne Postępowanie zabezpieczające jest postępowaniem samodzielnym, mimo że ma ono charakter pomocniczy w stosunku do postępowania rozpoznawczego1. Funkcją tego postępowania jest ochrona praw...

Kolizyjnoprawne aspekty mediacji

Jadwiga Pazdan

 1. Mediacja była znana już w czasach antycznych. Jej olbrzymi rozkwit nastąpił w ostatnim pięćdziesięcioleciu. W szerszej skali pojawiła się najpierw w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, skąd...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 02/2020
Liczba tekstów: 467