NAJPOPULARNIEJSZE

Arbiter – sędzia z wyboru

Radosław Flejszar

Zagadnienia ogólne  U podstaw sądownictwa polubownego leży zasada autonomii woli stron. To strony z własnej inicjatywy decydują o poddaniu sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, wyłączając, tym...

Mediacja w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Robert Bielaszka, Rajmund Stapiński

Wprowadzenie   Ius est ars boni et aequi – ta słynna paremia prawnicza w kilku słowach ukazuje sens istnienia i cel przewodni całego systemu prawnego. Czynienie tego, co dobre i słuszne leży u podstaw...

Zdolność arbitrażowa

Aleksandra Budniak

Pojęcie zdolności arbitrażowej  Przez zdolność arbitrażową należy rozumieć dopuszczalność dokonania zapisu na sąd polubowny w ujęciu podmiotowym1. Omawiana kategoria określa zdolność stron do zawarcia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 02/2020
Liczba tekstów: 467