NAJPOPULARNIEJSZE

Sytuacja prawna arbitra (uprawnienia i obowiązki)

Włodzimierz Głodowski

Uwagi wstępne  Uprawnienia i obowiązki arbitra sądu polubownego stanowią wzajemnie powiązany konglomerat i wyznaczają jego sytuację prawną. Tylko w pewnym zakresie wynikają one wprost z przepisów...

Problem sprawności i efektywności postępowania arbitrażowego

Kinga Flaga-Gieruszyńska

Wstęp  Postępowanie arbitrażowe, a także mediacja to metody rozwiązywania sporów, które rozwijają się w polskim obrocie prawnym wraz z przyspieszeniem rozwoju polskiej gospodarki i intensyfikacją...

Głos w dyskusji

Andrzej Wach

  Zasadniczą cechą arbitrażu jest rozstrzyganie sporu przez arbitrów z woli stron (ex contractu), co odróżnia go od sądownictwa państwowego, które działa z mocy prawa (ex lege). Pochodną tego jest...

Zasada dyspozycyjności w postępowaniu przed sądem polubownym

Andrzej Oklejak, Radosław Flejszar

I. Wprowadzenie  Arbitraż stanowi alternatywę dla sądownictwa państwowego (powszechnego), o której wyborze mogą zdecydować same strony stosunku cywilnoprawnego. Przez sądownictwo polubowne...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473