NAJPOPULARNIEJSZE

Mediacja z udziałem nieletniego – wybrane aspekty

Jolanta Kajfasz

Wprowadzenie Przed rozpoczęciem rozważań należy zwrócić uwagę na rozróżnienie pomiędzy osobą nieletniego i małoletniego. Małoletnim jest, zgodnie z art. 10 KC, co do zasady osoba, która nie ukończyła...

Sposoby i skutki wszczęcia mediacji

Piotr Malaga, Alicja Mól

I. Problematyka wszczęcia mediacji Doświadczenia międzynarodowych systemów prawnych w rozwiązywaniu sporów cywilnych i gospodarczych doprowadziły współczesną myśl prawniczą do przekonania o...

Skuteczność umowy o arbitraż

Piotr Wiliński

Wstęp  Wzrasta świadomość społeczna o istnieniu i możliwości wykorzystania alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym arbitrażu. Świadczą o tym m.in. badania przeprowadzone przez Queen Mary,...

Sytuacja prawna arbitra (uprawnienia i obowiązki)

Włodzimierz Głodowski

Uwagi wstępne  Uprawnienia i obowiązki arbitra sądu polubownego stanowią wzajemnie powiązany konglomerat i wyznaczają jego sytuację prawną. Tylko w pewnym zakresie wynikają one wprost z przepisów...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 02/2020
Liczba tekstów: 467