NAJPOPULARNIEJSZE

Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym – wybrane zagadnienia. Problem równoległych postępowań prowadzonych przed sądem powszechnym oraz sądem polubownym w przedmiocie stosowania tymczasowych środków zabezpieczających

Tomasz Strumiłło

I. Kompetencja do udzielenia zabezpieczenia   Wyróżnia się trzy główne modele przyznawania przez ustawodawcę sądom państwowym oraz trybunałom arbitrażowym kompetencji do orzekania o zabezpieczeniu...

Kilka uwag na temat mediacji w sprawach karnych

Rafał Citowicz, Tomasz Fedorszczak

I. Rys historyczny W charakterze ogólniejszego punktu wyjścia chcielibyśmy przyjąć za początek współczesnej polskiej procedury karnej rok 1928. Mediacja w sprawach karnych, tudzież polubowne...

Sposoby i skutki wszczęcia mediacji

Piotr Malaga, Alicja Mól

I. Problematyka wszczęcia mediacji Doświadczenia międzynarodowych systemów prawnych w rozwiązywaniu sporów cywilnych i gospodarczych doprowadziły współczesną myśl prawniczą do przekonania o...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 02/2020
Liczba tekstów: 467