NAJPOPULARNIEJSZE

Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym

Włodzimierz Głodowski

Uwagi wstępne Postępowanie zabezpieczające jest postępowaniem samodzielnym, mimo że ma ono charakter pomocniczy w stosunku do postępowania rozpoznawczego1. Funkcją tego postępowania jest ochrona praw...

Doręczanie pism procesowych w postępowaniu arbitrażowym

Andrzej Tynel

 Możliwość określania przez same strony zasad postępowania przed sądem arbitrażowym jest często wymienianą zaletą sądownictwa polubownego1. Już na samym początku tworzenia międzynarodowych ram...

Kolizyjnoprawne aspekty mediacji

Jadwiga Pazdan

 1. Mediacja była znana już w czasach antycznych. Jej olbrzymi rozkwit nastąpił w ostatnim pięćdziesięcioleciu. W szerszej skali pojawiła się najpierw w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, skąd...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473