Konwersja postępowania przed sądem powszechnym w postępowanie przed sądem polubownym. Kilka uwag do projektu ustawy z 26.8.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Conversion of proceedings before the common court into proceedings before an arbitration court. A few comments to the draft act of August 26, 2021 amending the act – Code of Civil Procedure and some other acts

Konrad Gortad
adwokat; senior associate w Kancelarii JDP Drapała & Partners; specjalizuje się w postępowaniach spornych
A A A
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473