Kompetencja sądu arbitrażowego do rozpoznania zarzutu potrącenia opartego na wierzytelności wynikającej ze stosunku prawnego nieobjętego zapisem na sąd polubowny

A A A
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 01/2021
Liczba tekstów: 430