Dopuszczalność zrzeczenia się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w świetle art. 6 EKPCz – glosa do orzeczenia ETPCz z 1.3.2016 r. w sprawie Tabbane przeciwko Szwajcarii

A A A
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473