Bibliografia arbitrażu i mediacji za rok 2007

A A A

 

Adamus R., Arbitraż a postępowanie upadłościowe i naprawcze, Jurysta 2007, Nr 7, s. 8-11

 

Antkiewicz A., Koszty postępowania mediacyjnego w procesie cywilnym, Radca Prawny 2007, Nr 3, s. 110-113

 

Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007

 

Barczewska-Dziobek A., Dziobek-Romański J., Partnerstwo publiczno-społeczne - prawotwórczy charakter negocjacji [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 11-21

 

Bentkowski S., Rozwiązywanie sporów na tle zaspokajania potrzeb społecznych (komunikat) [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. , Rzeszów 2007, s. 35-40

 

Biały A., Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń sądów polubownych [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 23-33

 

Biegalski A., Konwencja Arbitrażowa - nowe rozwiązania prawne dla przedsiębiorstw powiązanych, Przegląd Podatkowy 2007, Nr 6, s. 23-32

 

Bieliński A., Ugoda, ugoda sądowa, ugoda zawarta przed mediatorem - zagadnienia wybrane [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. , Rzeszów 2007, s. 41-47

 

Błaszczak Ł., Ludwik M., Sądownictwo polubowne (arbitraż), Warszawa 2007

 

Biskup R., Ścibor Ł., Mediacja w prawie telekomunikacyjnym [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 49-61

 

Bobrowicz M., Rola pełnomocników procesowych w mediacji cywilnej. Cz. 1-2, Radca Prawny 2007, Nr 3, s. 105-109; Nr 4, s. 95-100

 

Brych W., Wybrane praktyczne problemy funkcjonowania sądu arbitrażowego. Postulaty de lege ferenda [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 63-67

 

Cisowska-Sakrajda E., Postępowanie mediacyjne przed sądem administracyjnym [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 69-78

 

Czech T., Bankowy tytuł egzekucyjny a umowa arbitrażowa, Prawo Bankowe 2007, Nr 10, s. 103-108

 

Dynowska A., Bankowy Arbitraż Konsumencki [w:] Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, red. B. Gnela, Kraków 2007, s. 281-289

 

Flaga-Gieruszyńska K., Kilka uwag o mediacji jako instrumencie efektywnego rozstrzygania sporów gospodarczych [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 79-89

 

Franusz A., Model arbitrażu według prawa polskiego i prawa hiszpańskiego - aspekty prawnoporównawcze [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 91-101

 

Frejowski S., Umowa o międzynarodowy arbitraż handlowy. Praktyka, Monitor Prawniczy 2007, Nr 9, s. 521-527

 

Fuchs D., Mediacja w ubezpieczeniach komunikacyjnych, Prawo Asekuracyjne 2007, Nr 1, s. 12-19

 

Ganczar M., Arbitraż jako instrument rozwiązywania sporów w obliczu globalizacji gospodarki [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 103-112

 

Głodowski W., Wymogi formalne skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 113-123

 

Gmurzyńska E., Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym - zastosowanie w Europie i w Polsce, Warszawa 2007

 

Goettel A., Ugody zawierane w postępowaniu arbitrażowym i mediacyjnym jako przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 125-133

 

Golat R., Polubowne rozstrzyganie sporów, Warszawa 2007

 

Gorczyńska A., Mediacja w postępowaniu przygotowawczym, Prokuratura i Prawo 2007, Nr 6, s. 115-125

 

Góral Z., Mediacja jako sposób rozwiązywania zbiorowych sporów pracy (uwagi de lege ferenda) [w:] Studia z prawa pracy. Księga pamiątkowa ku czci Docenta Jerzego Logi, red. Z. Góral, Łódź 2007, s. 225-241

 

Granecki P., Środki ochrony prawnej - zagadnienia praktyczne, Monitor Prawniczy 2007, Nr 8, s. 398-402

 

Hałgas M., Charakter prawny zapisu na sąd polubowny, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2007, Nr 7, s. 2-10

 

Harczuk J., Okoliczności faktyczne i prawne jako element mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 135-149

 

Houtte H. van, Towards a European Arbitration Regime? [w:] W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jerzemu Rajskiemu, red. A. Brzozowski, W. Kokot, K. Michałowska, Warszawa 2007, s. 425-438

 

Jurewicz M., Funkcjonowanie sądów polubownych w izbach gospodarczych [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 151-162

 

Kalisz A., Quasi-mediacyjność postępowania mediacyjnego przed sądami administracyjnymi [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 157-162

 

Kalus S., Mediacja i arbitraż w sprawach nieruchomościowych, Nieruchomości 2007, Nr 4, s. 11-12

 

Kijewska E., Mediacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 163-171

 

Kłosowska K., Łukaszewicz J., Rola nieformalnych porozumień w procesie alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 173-179

 

Kordasiewicz B., Sadowski W., Postępowanie w sprawach o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów polubownych w Polsce. Uwagi na tle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2007, Nr 2, s. 525-559

 

Kruk E., Spasowska H., Nieformalne uzgodnienia w prawie administracyjnym [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 181-188

 

Kulińska E., Glosa do postanowienia SN z 27.1.2006 r., III CZP 123/05 (dot. właściwości funkcjonalnej sądu w sprawach ze skargi na orzeczenie zespołu arbitrów), Glosa 2007, Nr 1, s. 89-96

 

Marszałkowska-Krześ E., Błaszczak Ł., Zapis na sąd polubowny a czynności notarialne (wybrane zagadnienia), Rejent 2007, Nr 9, s. 9-31

 

Mazurkiewicz-Ociepa A., Polubowne sądy konsumenckie - zarys instytucji, Radca Prawny 2007, Nr 6, s. 115-124

 

Miruć A., Mediator w postępowaniu przed sądami administracyjnymi [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 189-198

 

Miśko T., Arbitraż i mediacja jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Rzeszów 22-23.11.2006 r.). Sprawozdanie, Państwo i Prawo 2007, Nr 7, s. 134-136

 

Miśko T., Porządek publiczny i jego wpływ na rozstrzyganie sporów z zakresu prawa konkurencji przez sądy polubowne [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 199-208

 

Morek R., O potrzebie popularyzacji nowych koncepcji i metod rozwiązywania sporów, Palestra 2007, Nr 7-8, s. 16-24

 

Morek R., Wszczęcie mediacji a bieg terminu przedawnienia roszczeń - zarys problematyki na tle prawnoporównawczym [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 209-220

 

Niczyporuk J., Charakter postępowania rzecznika praw pacjenta [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. , Rzeszów 2007, s. 221-230

 

Niedośpiał M., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15.2.2006 r., I ACA 897/05 (dot. konsekwencji nie zawarcia z notariuszem umowy w przedmiocie wynagrodzenia), Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2007, Nr 6, s. 88-93

 

Nowaczyk P., Konferencja Naukowa "Arbitraż i Mediacja - praktyczne aspekty stosowania przepisów" [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 231-241

 

Olszewski J., Wskazania dla rozwoju sądownictwa polubownego (arbitrażowego) [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 243-252

 

Radwanowicz-Wanczewska J., Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 253-260

 

Sawuła R., Kilka uwag w sprawie mediacji w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 261-269

 

Sobolewski P., Skutki prawne umowy o mediację, Przegląd Prawa Handlowego 2007, Nr 8, s. 34-38

 

Stefaniuk M., Decyzje administracyjne wydawane w oparciu o zobowiązania składane przez przedsiębiorców jako przykład działań organów administracji w prawie antymonopolowym, opartych na idei zastosowania środków alternatywnego rozstrzygania sporów (Zarys problematyki) [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 271-287

 

Szaryk M., Wpływ negocjacji rolnych na Światowej Organizacji Handlu na reorientację Wspólnej Polityki Rolnej, Przegląd Prawa Rolnego 2007, Nr 1, s. 133-147

 

Szostak R., Glosa do uchwały SN z 24.11.2005 r., III CZP 85/05 (dot. skuteczności i wykonalności zaskarżonego wyroku zespołu arbitrów w sprawie unieważnienia przetargu), Monitor Prawniczy 2007, Nr 12, s. 681-685

 

Szostak R., Kształtowanie warunków zamówienia publicznego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2007, Nr 1, s. 37-62

 

Szostak R., Rozstrzyganie sporów przedumownych wynikających z uchybień popełnianych przy udzielaniu zamówień publicznych, Przegląd Sądowy 2007, Nr 3, s. 72-85

 

Szostek D., Świerczyński M., Arbitraż elektroniczny, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2007, Nr 2, s. 471-523

 

Szumlicz T., Sąd polubowny jako instytucja rynku ubezpieczeniowego, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2007, Nr 1-2, s. 32-37

 

Szumański A., Kierunki zmian ustawodawstwa UNCITRAL o międzynarodowym arbitrażu handlowym, Przegląd Prawa Handlowego 2007, Nr 1, s. 51-58

 

Szymczak I., Rozstrzyganie sporów konsumenckich w telekomunikacji [w:] Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, red. B. Gnela, Kraków 2007, s. 305-312

 

Święcka K., Święcki J.S., Rejestracja i utrzymywanie nazw domen internetowych, a arbitrażowe rozstrzyganie sporów przez sądy polubowne w Polsce [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 289-296

 

Targański B., Formuła polubownego rozstrzygania sporów transgranicznych z udziałem konsumenta usług finansowych [w:] Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, red. B. Gnela, Kraków 2007, s. 281-289

 

Tynel A., Mediacja w Federacji Rosyjskiej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2007, Nr 2, s. 29-30

 

Tynel A., Sądownictwo polubowne w Gruzji, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2007, Nr 2, s. 30-32

 

Uliasz M., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do artykułów 506-1217, t. 2, Warszawa 2007

 

Uliasz R., Wybrane zagadnienia dotyczące poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 297-306

 

Wach A., Stosowanie zasady Kompetenz-Kompetenz w postępowaniu arbitrażowym, Radca Prawny 2007, Nr 1, s. 71-83

 

Walczak-Zaremba H., Alternatywne metody rozwiązywania sporów [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 307-312

 

Weigend T., Urteilsabsprachen in Deutschland [w:] Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, red. K. Krajewski, Kraków 2007, s. 309-322

 

Weiz K., Sądownictwo polubowne a sądy państwowe, Przegląd Sądowy 2007, Nr 3, s. 5-24

 

Wojciechowski R., Wybrane zagadnienia arbitrażu w doktrynie prawnej XII i XIII wieku [w:] Studia Prawnoustrojowe, t. 7, Olsztyn 2007, s. 319-325

 

Wójcik D., Poglądy sędziów na temat mediacji w sprawach karnych [w:] Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, red. K. Krajewski, Kraków 2007, s. 555-565

 

Zachariasiewicz M., Autonomiczny charakter klauzuli arbitrażowej w międzynarodowym arbitrażu handlowym, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2007, Nr 1, s. 85-113

 

Zielony A., Postępowanie rektyfikacyjne i remisyjne dotyczące wyroku sądu polubownego, Przegląd Sądowy 2007, Nr 3, s. 25-55

 

Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007

 

Żurawska M., Arbitraż w sprawach z zakresu prawa pracy - nowy oręż walki z konfliktem [w:] - Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 313-320

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Bibliografia arbitrażu i mediacji za rok 2007
Rafał Wojciechowski
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny