Zmiany w zamówieniach publicznych

27 października, Rada Ministrów

A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych, przedłożony przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Projekt zakłada skrócenie minimalnych terminów w procedurach udzielania zamówień oraz zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia. Wykonawca będzie przedstawiał oświadczenie o spełnianiu warunków w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, który ma potwierdzać m.in. dopełnianie kryterium kwalifikacji (czy braku podstaw do wykluczenia) wykonawcy oraz kryteriów selekcji także w odniesieniu do podmiotów trzecich i podwykonawców. Przewiduje się także wprowadzenie fakultatywności wadium.

Jednocześnie ustawa zmierza do zlikwidowania obowiązków zamawiających dotyczących przesyłania do prezesa UZP zawiadomień o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia oraz zawarciu umowy ramowej lub ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów na okres dłuższy niż 4 lata.

Przewiduje się także elektronizację zamówień publicznych tj. obowiązkową komunikację elektroniczną między wykonawcą a zamawiającym, stosowanie „profilu nabywcy” przy składaniu ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zgodnie z nowymi regulacjami powstanie elektroniczna platforma zamówień publicznych e-Zamówienia, na której będzie znajdował się Biuletyn Zamówień, profil nabywcy oraz aukcje elektroniczne.

Zakłada się także:

  1. uwzględnienie w kryteriach oceny ofert relacji jakości do ceny lub kosztu,

  2. dopuszczalność stosowania kryteriów dotyczących organizacji, kwalifikacji i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji danego zamówienia, jeżeli te wymagania mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia publicznego,

  3. wprowadzenie zasady, że zastosowanie wyłącznie kryterium ceny jest dopuszczalne, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe.

W nowych regulacjach podwyższony zostanie próg kwotowy, od którego istnieje obowiązek przestrzegania przepisów ustawy.

Jednocześnie ustawa zmierzać ma do zapewnienia realnego udziału podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca. Nastąpi to poprzez konieczność realizacji robót budowlanych lub usług przez podmioty trzecie, na których wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie wykonawca powołał się w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Możliwe będzie także wymaganie od wykonawcy i podmiotów trzecich odpowiedzialności solidarnej w przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach podmiotów trzecich jeśli chodzi o ich sytuację ekonomiczną lub finansową.

Wprowadzone zostaną zmiany systemu kontroli zamówień publicznych, które zmierzają do objęcia kontrolą możliwie wszystkich czynności podejmowanych przez zamawiającego objętych regulacjami ustawy (przed wszczęciem, po wszczęciu postępowania, po zawarciu umowy). Umożliwiono także prowadzenie przez prezesa UZP kontroli planowych, zamiast wyłącznie kontroli uprzednich i kontroli na wniosek podmiotów zewnętrznych.

Teraz projekt będzie procedowany w parlamencie.

Źródło: www.premier.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w zamówieniach publicznych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny