Zmiany w przepisach o rachunkowości

31 marca, Rada Ministrów

A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Zmiany przewidziane przyjętym projektem przewidują m.in. uproszczenie sprawozdania finansowego dla jednostek małych (m. in. spółek kapitałowych spełniających określone w projekcie kryteria w zakresie sumy bilansowej, przychodów oraz zatrudnienia), zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości. W ramach uproszczeń przewidziano możliwość sporządzania skróconego sprawozdania finansowego (jedynie uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej z ograniczoną ilością ujawnień), zwolnienie ze sporządzania sprawozdania z działalności oraz możliwość niesporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Jednocześnie, w celu dostosowania regulacji prawnych do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE, planowana jest zmiana przepisów dot. skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Zmieniona zostanie definicja jednostek powiązanych, jednostki stowarzyszonej oraz znaczącego inwestora i znaczącego wpływu, a wprowadzona zostanie nowa definicja zaangażowania w kapitale. Jednocześnie przewiduje się wykluczenie możliwości skorzystania ze zwolnienia dotyczącego sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w przypadku „małej” grupy kapitałowej, jeżeli którakolwiek z jednostek w takiej grupie jest jednostką działającą na rynku finansowym, w tym m.in.: bankiem, zakładem ubezpieczeń, emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych EOG.

Przewiduje się wprowadzenie dwóch kategorii wielkości progów umożliwiających niesporządzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (z uwzględnieniem wyłączeń konsolidacyjnych oraz bez ich uwzględnienia). Wprowadzone zostanie nowe sprawozdanie dotyczące płatności na rzecz administracji publicznych.

Projekt przewiduje też wprowadzenie uproszczeń w rachunkowości, w tym np. możliwości klasyfikowania umów leasingu w sposób uproszczony, tj. według zasad określonych w przepisach podatkowych, odstąpienia do ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, niestosowania rozporządzenia Ministra Finansów z 12.12. 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

W odniesieniu do spółdzielni przewiduje się zniesienie obowiązku publikacji w Monitorze Spółdzielczym sprawozdań finansowych, z jednoczesnym pozostawieniem obowiązku ich składania wraz z innymi dokumentami do KRS.

Wskazuje się także na ujednolicenie przepisów dotyczących terminu przeliczania na walutę polską wielkości wyrażonych w euro (art. 3 ust. 3 ustawy o rachunkowości, art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 4 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Ponadto przewidziano możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (zamiast ksiąg rachunkowych) dla niektórych organizacji pozarządowych, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. Chodzi o jednostki działające w sferze zadań publicznych, nieprowadzące działalności gospodarczej oraz nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego, osiągające, w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, przychody w wysokości nieprzekraczającej 50 000 zł.

Źródło: www.premier.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w przepisach o rachunkowości
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny