Zmiany w KPC – postępowanie egzekucyjne

A A A

Prezydent podpisał ustawę z 10.5.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

 

Zgodnie z nowymi przepisami w pierwszym piśmie procesowym składanym w sprawie należy wskazać numer PESEL lub NIP powoda będącego osobą fizyczną lub numer w KRS, innym rejestrze lub ewidencji lub numeru NIP powoda niebędącego osobą fizyczną. W pozwie składanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym należy natomiast wskazać ww. numery pozwanego, jak również datę wymagalności roszczenia.

 

Wprowadzono jednocześnie możliwość zawieszenia przez sąd postępowania w razie niewskazania przez powoda prawidłowego adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie indywidualnych oznaczeń pozwanego.

 

W przypadku zawinionego wskazania w elektronicznym postępowaniu upominawczym nieprawidłowych danych dotyczących adresu stron oraz numerów dotyczących indywidualnych oznaczeń pozwanego (numeru PESEL, KRS czy NIP), sąd będzie mógł nałożyć na powoda lub jego pełnomocnika grzywny.

 

Jednocześnie, jeśli doręczenie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty odbywa

 

się będzie przy zastosowaniu instytucji uznania za doręczone, strony postępowania będą miały prawo żądania wydania przez sąd zaświadczenia stwierdzającego doręczenie wyroku/nakazu. Natomiast pozwany będzie miał prawo żądania wydania przez sąd postanowienia stwierdzającego utratę mocy nakazu zapłaty w całości lub w części.

 

W odniesieniu do postępowania egzekucyjnego wprowadzono zasadę, iż przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi odpis tytułu wykonawczego oraz udziela mu się pouczenia o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności. W przypadku egzekucji na podstawie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym komornik będzie miał obowiązek pouczenia dłużnika o treści przepisów dotyczących doręczeń, przywracania terminu, wstrzymywania wykonalności orzeczeń, zawieszania i umarzania postępowania egzekucyjnego oraz wnoszenia środków zaskarżenia od ww. orzeczeń.

 

W przypadku prowadzenia egzekucji na ww. podstawach – w razie przedstawienia przez dłużnika zaświadczenia, z którego wynika, że orzeczenie zostało doręczone na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika – komornik będzie miał obowiązek zawieszenia postępowania.

 

Zgodnie z przepisami intertemporalnymi, nowe regulacje - co do zasady - będą miały zastosowanie do postepowań wszczętych po wejściu w życie nowelizacji.

 

Źródło: www.prezydent.pl


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w KPC – postępowanie egzekucyjne
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny