Zmiany w KK – utrudnianie korzystania z lokalu

Sejm, 24 lipca

A A A

Sejm przyjął projekt nowelizacji Kodeksu karnego, Prawa budowlanego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

W Kodeksie karnym przewiduje się dodanie do art. 191 dodatkowej regulacji, która penalizuje stosowanie przemocy innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Ściganie odbywać się będzie na wniosek.

W Prawie budowlanym przewidziano natomiast poddanie kontroli obiektu budowlanego przez właściciela lub zarządcę w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń. Kontrolę właściciel lub zarządca będzie zobowiązany przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia.

Zgodnie z nowelizacją, w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, których charakter uniemożliwia lub znacznie utrudnia użytkowanie go do celów mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego nakaże, w drodze decyzji, usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń lub przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie.

W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie ww. naruszeń właściwy organ zapewni, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających.

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw będą obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki.

Wykroczeniem, podlegającym ukaraniu grzywną będzie niestosowanie się do decyzji dotyczącej usunięcia nieprawidłowości w ww. przedmiocie. W postępowaniu mandatowym, będzie za ten czyn można nałożyć grzywnę w wysokości do 2 000 zł.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Teraz trafi do Senatu.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w KK – utrudnianie korzystania z lokalu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny