Wzór przemysłowy

A A A
3 maja

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.1.2002 r. w sprawie zgłoszenia i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz.U. Nr 40, poz. 358) określa wymogi dotyczące zgłoszenia wzoru przemysłowego oraz tryb rozpatrywania takich zgłoszeń, a także sposób udostępniania i rozpowszechniania opisów ochronnych wzorów przemysłowych. Zgłoszenie wzoru przemysłowego powinno zawierać oprócz podania opisu i wzoru wraz z rysunkiem także dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający domaga się przyznania takiego prawa. W przypadku, gdy zgłoszenie zawiera odmiany wzoru powinno obejmować również oświadczenie, których odmian wzoru dotyczy dowód pierwszeństwa. Oprócz tego w zgłoszeniu powinno znaleźć się oświadczenie o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa - gdy dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego oraz dowód uprawnienia lub zezwolenia na używanie w obrocie oznaczeń państwowych, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 2-4 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Rozporządzenie określa również wymogi odnośnie podania zgłoszenia wzoru przemysłowego. W podaniu tym należy podać:

 

- nazwisko i imię lub nazwę oraz adres lub siedzibę zgłaszającego,

- nazwisko i imię lub nazwę oraz adres pełnomocnika,

- nazwę organu administracji rządowej lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, gdy zgłoszenie jest dokonane przez ten organ lub jednostkę w imieniu Skarbu Państwa,

- wniosek o udzielenie prawa z rejestracji,

- nazwisko i imię lub nazwę oraz adres twórcy wzoru przemysłowego,

- wskazanie podstawy do uzyskania prawa z rejestracji, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wzoru przemysłowego,

- spis załączonych dokumentów,

- podpis zgłaszającego lub pełnomocnika.

 

Zgłoszenie zawierające co najmniej podanie, opis, rysunek lub fotografię bądź próbkę materiału lub nici z odpowiednim splotem powinno być zarejestrowane w Urzędzie Patentowym. W przypadku, gdy Urząd Patentowy stwierdzi, iż zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów wzywa zgłaszającego do usunięcia wskazanych braków w odpowiednim terminie. W takim przypadku za datę zgłoszenia wzoru przemysłowego uznaje się datę złożenia brakujących elementów. Jeżeli Urząd nie stwierdzi nieprawidłowości zgłoszenia, wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji, pod warunkiem wniesienia opłaty za pierwszy okres ochrony i wzywa jednocześnie do wniesienia opłat za publikację.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wzór przemysłowy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny