Wynagrodzenie za czas choroby – sędziowie i prokuratorzy

24 stycznia, Sejm

A A A

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o prokuraturze, prawa o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.

Zgodnie z nowelą, w okresie nieobecności w pracy z powodu choroby prokurator/sędzia/sędzia SN otrzymuje 80% wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku. Jeżeli jednak nieobecność nastąpiła z powodu:

1) wypadku przy pracy albo w drodze do pracy lub z pracy,

2) choroby przypadającej w okresie ciąży,

3) choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywania czynności prokuratora,

4) choroby spowodowanej przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią umyślnego czynu zabronionego, w związku z wykonywaniem czynności prokuratora, stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ,

5) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów – uprawniony zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

W razie ujawnienia u prokuratora/sędziego/sędziego SN choroby, co do której zachodzi podejrzenie, że powstała w związku z szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywania zawodu, prokurator bezpośrednio przełożony/prezes sądu/Pierwszy Prezes SN kieruje prokuratora do lekarza orzecznika ZUS z urzędu lub na wniosek osoby, co do której to podejrzenie zachodzi.

Okres nieobecności w pracy z powodu choroby oraz niemożności wykonywania pracy stwierdza co do zasady zaświadczenie lekarskie, które należy dostarczyć przełożonemu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku nieobecność uznaje się za nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.

Sędziowie SN, sądów powszechnych, wojskowych i administracyjnych oraz prokuratorzy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy są nieobecni w pracy z powodu choroby, zachowają prawo do wynagrodzenia na dotychczasowych zasadach, do dnia oznaczonego w zaświadczeniu o niezdolności do pracy z powodu choroby, jednak nie dłużej niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Teraz zajmie się nią Senat.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wynagrodzenie za czas choroby – sędziowie i prokuratorzy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny