Weszły w życie

A A A

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 28.10.2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne, ich pracowników współpracujących z osobami niepełnosprawnymi oraz organizatorów pracy w przedsiębiorstwach (Dz.U. Nr 238, poz. 2398).

Określono zasady dotyczące występowania przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne lub mających taki zamiar o przyznanie pomocy na przewidziane dla nich szkolenia. Dotyczy to również asystentów pomagających niepełnosprawnym pracownikom i osób organizujących pracę w przedsiębiorstwach. Udział w tego typu szkoleniach dofinansowuje Europejski Fundusz Szkoleniowy. Pomoc udzielana jest za pośrednictwem instytucji rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego, pracodawców (w przypadku asystentów osób niepełnosprawnych i organizatorów pracy w przedsiębiorstwach), jednostek naukowych, szkół i uczelni oraz PFRON. Warunkiem otrzymania wsparcia jest to, aby jego kwota wraz z inną pomocą de minimis otrzymaną przez danego pracodawcę w okresie trzech lat poprzedzających przyznanie dofinansowanie na szkolenia nie przekraczała 100 tys. euro. Pomoc przyznawana jest w trybie konkursowym - inna procedura obowiązuje jedynie Fundusz. Wsparcie nie przysługuje m.in. przedsiębiorcom prowadzącym działalność związaną z eksportem i transportem.

Rozporządzenie obowiązuje do 31.12.2006 r.

 

 

Ustawa z 10.9.2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 236, poz. 2355).

Przedmiotem ustawy jest podwyższenie wysokości świadczeń z FUS naliczonych na podstawie kwoty bazowej niższej niż 100% przeciętnego wynagrodzenia poprzez ich przeliczenie, począwszy od 1.3.2005 r. Analogicznie do świadczeń z FUS podwyższeniu mają ulec także świadczenia wypłacane przez KRUS.

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.8.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. Nr 200, poz. 2047).

Zezwala ono na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych młodocianym, jeżeli jest to niezbędne do odbycia przygotowania zawodowego. Tego typu zatrudnianie nie może mieć charakteru pracy stałej, lecz ma się ograniczać do zaznajamiania młodocianych z czynnościami podstawowymi, niezbędnymi do odbycia przygotowania zawodowego. Pracodawca zatrudniający pracowników młodocianych przy takich pracach jest zobowiązany do podejmowania działań niezbędnych do zapewnienia im szczególnej ochrony zdrowia podczas pracy, biorąc pod uwagę w szczególności ryzyko wynikające z ich braku doświadczenia, braku świadomości istniejących lub potencjalnych zagrożeń oraz niepełnej dojrzałości fizycznej i psychicznej. Dopuszczenie młodocianych do prac określonych powyżej może nastąpić na podstawie oceny ryzyka związanego z wykonywaną pracą, dokonanej przed rozpoczęciem przez nich pracy lub w razie istotnej zmiany warunków jej wykonywania.

Przepisy omawianego rozporządzenia dostosowano również do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 10.9.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545 ze zm.). Dopuszczono młodociane dziewczęta do niektórych prac dotychczas im wzbronionych w celu umożliwienia im przygotowania zawodowego do późniejszego wykonywania prac, które zgodnie z ww. rozporządzeniem mogą być wykonywane przez kobiety przy zachowaniu odpowiednich warunków środowiska pracy.

Rozporządzenie w zakresie regulowanej w nim tematyki jest zgodne z postanowieniami dyrektywy Rady 94/33/WE z 22.6.1994 r. w sprawie ochrony pracy młodych.

Tym samym utraci moc rozporządzenie Rady Ministrów z 1.12.1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500 ze zm.).


 

Wszystkie wyżej wymienione akty prawne znajdą Państwo w serwisie Promulgatory.pl

 
Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Weszły w życie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny