Uznawanie orzeczeń sądów w UE

10 stycznia 2015

A A A

Weszła w życie ustawa z 5.12.2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Celem nowelizacji jest dostosowanie polskich regulacji do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 12.12.2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych i rozporządzenia nr 606/2013 z 12.6.2013 r. w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych.

W obu ww. aktach wprowadzony został system automatycznej wykonalności, zgodnie z którym orzeczenia i tytuły, pochodzące z jednego państwa członkowskiego podlegają wykonaniu w każdym innym państwie członkowskim, w którym ma zostać wszczęta egzekucja, bez potrzeby stwierdzenia ich wykonalności.

Tytuł wykonawczy

Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie księgi dotyczącej uznania i wykonania orzeczeń państw członkowskich UE oraz pochodzących od tych państw ugód i dokumentów urzędowych. Nowe przepisy stosuje się do orzeczeń sądów państw członkowskich UE oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych objętych zakresem zastosowania rozporządzenia nr 1215/2012, rozporządzenia nr 805/2004, rozporządzenia nr 1896/2006, rozporządzenia nr 861/2007, rozporządzenia nr 4/2009 i rozporządzenia nr 606/2013. Tytułami wykonawczymi są:

1) orzeczenia sądów państw UE oraz pochodzące z tych państw ugody i dokumenty urzędowe, objęte zakresem zastosowania rozporządzenia nr 1215/2012, jeżeli nadają się do wykonania w drodze egzekucji;

2) orzeczenia sądów państw UE oraz pochodzące z tych państw ugody i dokumenty urzędowe, opatrzone w tych państwach zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego;

3) europejskie nakazy zapłaty wydane przez sądy państw UE, których wykonalność została stwierdzona w tych państwach na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1896/2006;

4) orzeczenia sądów państw UE wydane w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, opatrzone w tych państwach zaświadczeniem na podstawie przepisów rozporządzenia nr 861/2007;

5) orzeczenia w sprawach alimentacyjnych wydane w państwach UE będących stronami Protokołu haskiego o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych (Dz. Urz. UE L 331 z 16.12.2009, str. 17) oraz pochodzące z tych państw ugody i dokumenty urzędowe w sprawach alimentacyjnych, objęte zakresem zastosowania rozporządzenia nr 4/2009;

6) orzeczenia wydane w państwach UE obejmujące środki ochrony wchodzące w zakres zastosowania rozporządzenia nr 606/2013, jeżeli nadają się do wykonania w drodze egzekucji.

Orzeczenia obejmujące środki ochrony wchodzące w zakres zastosowania rozporządzenia nr 606/2013, które podlegają wykonaniu w inny sposób niż w drodze egzekucji stanowią podstawę wszczęcia postępowania wykonawczego. Jeżeli natomiast tytuł wykonawczy wymaga dostosowania, organ egzekucyjny wyda postanowienie w tym przedmiocie.

Zawieszenie, umorzenie postępowania

Na wniosek dłużnika sąd zawiesi postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli dłużnik przedstawił zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z którego wynika, że wykonanie tytułu zostało tymczasowo zawieszone lub uzależnione od złożenia przez wierzyciela zabezpieczenia, które dotychczas nie zostało wpłacone. Jeżeli z tego zaświadczenia wynika, że wykonanie tytułu zostało tymczasowo ograniczone do środków zabezpieczających, sąd na wniosek dłużnika orzeka o ograniczeniu egzekucji do takich środków. Orzekając o ograniczeniu egzekucji do środków zabezpieczających, sąd określi sposób zabezpieczenia, stosując odpowiednio przepisy o sposobach zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu zabezpieczającym.

Na wniosek strony sąd zawiesi lub umorzy postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli wnioskodawca przedstawi zaświadczenie potwierdzające zawieszenie, ograniczenie lub uchylenie środka ochrony.

Organ egzekucyjny umorzy postępowanie egzekucyjne w całości lub w części na wniosek także wtedy, gdy dłużnik przedstawi zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z którego wynika, że tytuł nie jest już wykonalny lub gdy prawomocnym orzeczeniem odmówiono uznania lub wykonania tytułu wykonawczego.

Właściwość miejscowa sądu, opłaty

Zgodnie z nowelizacją, wniosek o odmowę wykonania, o którym mowa w przepisach rozporządzeń unijnych wnosi się do sądu okręgowego miejsca zamieszkania albo siedziby dłużnika, a w braku takiego sądu - do sądu okręgowego, w którego okręgu ma być lub jest prowadzona egzekucja. Na postanowienie w przedmiocie odmowy wykonania, odmowy uznania albo stwierdzenia braku podstaw do odmowy uznania przysługuje zażalenie, a od postanowienia sądu apelacyjnego - skarga kasacyjna.

Od wniosku o odmowę wykonania, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012, rozporządzenia (WE) nr 805/2004, rozporządzenia (WE) nr 1896/2006, rozporządzenia (WE) nr 861/2007, rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013 a także wniosku o odmowę uznania albo stwierdzenie braku podstaw do odmowy uznania, o których mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 lub odmowę uznania, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013 – pobiera się opłatę stałą w wysokości 300 zł.

Dz.U.2015, poz. 2

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Uznawanie orzeczeń sądów w UE
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny