Udzielanie oraz wykonywanie zamówień publicznych – trudności i wątpliwości praktyki

– konferencja [17.3.2014 r., Warszawa]

A A A

Celem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Udzielanie oraz wykonywanie zamówień publicznych – trudności i wątpliwości praktyki” jest prezentacja stanowisk oraz spowodowanie rzetelnej dyskusji, zwłaszcza z wykorzystaniem argumentacji naukowej, w odniesieniu do najpoważniejszych w bieżącej praktyce trudności i wątpliwości interpretacyjnych zachodzących w sferze udzielania i wykonywania zamówień publicznych.

Program konferencji obejmuje kluczowe problemy z tego zakresu, a mianowicie: prezentację i ocenę wprowadzonych ostatnio oraz planowanych w najbliższej przyszłości zmian legislacyjnych, prezentację wyników analizy funkcjonowania przepisów, orzecznictwa i praktyki co do weryfikacji wiarygodności wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne, a także kwalifikacji i oceny ofert przetargowych, na koniec zaś przedstawione zostaną najtrudniejsze kwestie zakłócające prawidłowy tok realizacji zamówień większej wartości, zwłaszcza budowlanych.

Referaty oraz przebieg i wyniki dyskusji konferencyjnej zostaną opublikowane w pierwszym zeszycie Kwartalnika „Prawo Zamówień Publicznych” bieżącego roku.

Partner merytoryczny konferencji: Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Patronat medialny: Kwartalnik „Prawo Zamówień Publicznych”

Czas i miejsce:

17.3.2014 r., godz. 8:30–17:30, Warszawa, Hotel Intercontinental, ul. E. Plater 49

Warunki udziału:

Prenumeratorzy Kwartalnika „Prawo Zamówień Publicznych” – bezpłatnie.

Dla pozostałych opłata konferencyjna za jedną osobę wynosi 599 PLN netto + 23% VAT (736,77 zł brutto).

Prenumeratorzy: „Monitora Prawniczego”, „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawa Pracy”, „Nieruchomości C.H.Beck” uprawnieni są do uczestnictwa z rabatem 25%.

Więcej informacji, szczegóły i potwierdzenie udziału w konferencji na stronie:

www.szkolenia.beck.pl

Program:

9.00 – 9.10 Powitanie uczestników, wystąpienie okolicznościowe

10 – 11.15 Bieżące zmiany w prawie zamówień publicznych

1. Poseł na Sejm RP Adam Szejnfeld: Projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych (druk 1653)

2. Dyr. Rafał Jędrzejewski, Dyrektor Departamentu Prawnego UZP, Ustawa z 7 lutego 2014 r. o zmianie prawa zamówień publicznych

3. Prof. dr hab. Andrzej Borowicz: Wiarygodność kosztorysu inwestorskiego

4. Dr W. Dzierżanowski: Praktyczne znaczenie nowej regulacji podwykonawstwa

Dyskusja

11.15 – 11.30 Przerwa

11.30 – 13.00 Warunki ubiegania się o zamówienia publiczne w świetle orzecznictwa i doświadczeń praktyki

1. Prof. dr hab. Tadeusz Kocowski, dr Krzysztof Horubski: Wspólne ubieganie się o zamówienie publiczne w ramach konsorcjum

2. Dr hab. Mariusz Andrzejewski, dr Tomasz Maślanka: Weryfikacja wiarygodności ekonomicznej wykonawcy

3. Mgr Magdalena Grabarczyk: Dostateczna wiedza i doświadczenie warunkiem ubiegania się o zamówienie publiczne

Dyskusja

13.00 – 13.45 Lunch

13.45 – 15.00 Kwalifikacja i ocena ofert przetargowych

1. Mec. Aldona Kowalczyk: Dopuszczalne korygowanie omyłek w ofertach przetargowych

2. Prof. dr hab. Ryszard Szostak: Zmowy przetargowe

3. Dr Małgorzata Moras: Problem rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych

4. Dr Izabela Rzepkowska: Pozacenowe kryteria oceny ofert w bieżącej praktyce

5. Mgr Małgorzata Stręciwilk: Zaskarżenie wyniku przetargu w świetle poglądów orzecznictwa

Dyskusja

15.00 – 15.15 Przerwa

15.15 – 17.30 Funkcjonowanie umów o zamówienia publiczne

1. Dr Wojciech Robaczyński: Granice dozwolonych zmian oraz dopuszczalnego rozwiązywania (wypowiadania) umów o zamówienia publiczne

2. Dr Ewa Zielińska: Zasady zaliczkowania wykonawcy (podwykonawcy) zamówienia publicznego

3. Dr Zdzisław Gordon: Kary umowne w bieżącej praktyce zamówień publicznych

4. Dr Jolanta Borkowska: Rękojmia za wady przedmiotu zamówienia publicznego a gwarancja jakości w świetle nadchodzącej nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego

Prelegenci:

Dr hab. Mariusz Andrzejewski

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie finansów. Specjalizuje się w problematyce sprawozdawczości i rewizji finansowej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Dr hab. prof. UŁ Andrzej Borowicz

Pracownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W działalności naukowo dydaktycznej specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych, wyceny nieruchomości oraz procesów deweloperskich. Założyciel i długoletni Kierownik Studium Podyplomowego Zamówień Publicznych. Wieloletni arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przewodniczący Rady Programowej miesięcznika „Zamówienia Publiczne – Doradca”. Autor wielu książek i kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu zamówień publicznych.

Dr Włodzimierz Dzierżanowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych. W latach 2003 – 2005 Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych. Wcześniej Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, odpowiedzialny za wydatkowanie środków europejskich. Aktualnie ekspert w Grupie Doradczej „Sienna”. Doświadczony praktyk i dydaktyk. Autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz problematyki przedsiębiorczości.

Dr Zdzisław Gordon

Pracownik Katedry Prawa Handlowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych, w tym kilkanaście artykułów dotyczących prawa zamówień publicznych. Autor monografii nt. umowy o roboty budowlane, redaktor i współautor pracy poświęconej spółce akcyjnej,

współautor komentarza do kodeksu cywilnego oraz podręcznika akademickiego z prawa obrotu gospodarczego. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych na UMK, w tym m. in. na Podyplomowym Studium Prawa Zamówień Publicznych. Radca prawny.

Magdalena Grabarczyk
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Krajowej Izby Odwoławczej, radca prawny, doktorantka na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorka wielu publikacji poświęconych zamówieniom publicznym. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym oraz w zamówieniach publicznych.

Dr Krzysztof Horubski

Adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej działalności naukowo- dydaktycznej i eksperckiej specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, publicznego gospodarczego oraz zamówień publicznych. Jest autorem licznych publikacji z tego zakresu.

Mec. Aldona Kowalczyk

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Hamburgu. Wieloletni radca prawny. Partner w warszawskim biurze Kancelarii Prawniczej „Dentons”. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Dr Jolanta Loranc – Borkowska

Doktor nauk prawnych z zakresu prawa cywilnego. Pracownik Katedry Prawa cywilnego i Gospodarczego na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz ochrony rynku i jakości. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu.

Dr Tomasz Maślanka

Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doktor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w weryfikacji wiarygodności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Dr Małgorzata Moras

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych. Pracownik uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalizuje się w historii prawa oraz w prawie zamówień publicznych. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Dr Wojciech Robaczyński

Pracownik Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. Doświadczony dydaktyk i praktyk. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego kontraktowego i zamówień publicznych, a także prawa finansowego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Dr Izabela Rzepkowska

Doktor nauk prawnych z zakresu prawa cywilnego. Pełni funkcję naczelnika Wydziału Analiz Orzecznictwa w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych, a także jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Autorka wielu publikacji.

Małgorzata Stręciwilk
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Długoletni pracownik Urzędu Zamówień Publicznych - Dyrektor Departamentu Odwołań. Aktualnie członek Krajowej Izby Odwoławczej oraz członek Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych. Doktorantka na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Redaguje „Zeszyty Orzecznicze”, wydawane przez Urząd Zamówień Publicznych.

Dr hab. prof. UEK Ryszard Szostak

Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych. Wieloletni arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Członek Rady Zamówień Publicznych w latach 2008 -2013. W swojej działalności naukowo- dydaktycznej oraz eksperckiej specjalizuje się w prawie cywilnym, finansowym i zamówień publicznych. Autor ponad 300 publikacji z tego zakresu.

Dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Kocowski

Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a także prof. nadzw. w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego w Instytucie Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej działalności naukowo- dydaktycznej i eksperckiej specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego i zamówień publicznych. Jest autorem licznych publikacji z tego zakresu.

Poseł Adam Szejnfeld

Prawnik, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Poseł na Sejm RP III – VII kadencji, b. Wiceminister Gospodarki, aktywny zwłaszcza w sejmowej komisji gospodarki, przewodniczy komisjom nadzwyczajnym ds. nowelizacji prawa zamówień publicznych, wielokrotnie był też posłem sprawozdawcą w tym zakresie.

Dr Ewa Zielińska

Pracownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa gospodarczego dotyczących zwłaszcza spółek handlowych i umowy o roboty budowlane. Współautorka komentarza do kodeksu spółek handlowych oraz pracy zbiorowej pt. „Prawo umów budowlanych”. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Radca prawny, wykładowca na aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Udzielanie oraz wykonywanie zamówień publicznych – trudności i wątpliwości praktyki
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny