Stanowisko komornika – powołanie, zwolnienie

4 marca 2015

A A A

Wchodzi w życie ustawa z 10.10.2014 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Istotą nowelizacji jest zwiększenie ochrony adresatów czynności podejmowanych przez komorników sądowych. Przewidziano, że powołanie na stanowisko komornika wygasa z mocy prawa z dniem, w którym komornik:

1) zrezygnował z pełnienia obowiązków komornika;

2) został ukarany prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym karą wydalenia ze służby komorniczej;

3) został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) utracił obywatelstwo polskie.

Rezygnacja jest skuteczna po upływie miesiąca od dnia złożenia Ministrowi Sprawiedliwości oświadczenia, chyba, że na wniosek komornika Minister Sprawiedliwości określi inny termin, nie dłuższy niż miesiąc.

O wygaśnięciu powołania z mocy prawa minister zawiadomi komornika, prezesa właściwego sądu apelacyjnego, prezesa właściwego sądu rejonowego oraz radę właściwej izby komorniczej.

Zgodnie z ustawą, w przypadku:

1) odwołania komornika z zajmowanego stanowiska z przyczyn, o których mowa w art. 15a ust. 1 pkt 5-7 i 9 oraz ust. 2 (ubezwłasnowolnienie; rażące lub uporczywe naruszenie przepisów prawa; zawinione niewykonanie zarządzeń nadzorczych, niezawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, prawomocne skazanie) lub

2) wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa z przyczyn, o których mowa w art. 15a ust. 1a (rezygnacja z pełnienia obowiązków komornika; kara wydalenia ze służby komorniczej; prawomocne skazanie za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; utrata obywatelstwa polskiego).

- osoba może zostać ponownie powołana na stanowisko komornika, jeżeli spełnia wymagania określone w art. 10 ust. 1 pkt 1-7, z uwzględnieniem art. 72 ust. 4 ustawy.

Jeżeli osoba ta przez co najmniej przez 10 lat nie wykonywała zawodu może zostać ponownie powołana na stanowisko komornika po złożeniu egzaminu komorniczego (wymóg ten nie dotyczy sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, radców lub starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz osób posiadających stopień doktora nauk prawnych).

Nowelizacja dodała przepis, zgodnie z którym zastępca komornika przeprowadza likwidację kancelarii zastępowanego komornika również w przypadku niepowołania komornika na stanowisko zwolnione na skutek śmierci albo odwołania komornika albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa, o czym zawiadamia go Minister Sprawiedliwości. W przypadku śmierci albo odwołania komornika albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa wyznaczony zastępca będzie prowadził postępowania w sprawach dotychczas niezakończonych - do czasu powołania komornika na to stanowisko. Zastępca, który przeprowadza likwidację kancelarii, może rozwiązać umowę o pracę zawartą przez poprzednika z osobą zatrudnioną w tej kancelarii za jednomiesięcznym wypowiedzeniem (także w przypadku umów zawartych na czas określony.

Komornikowi odwołanemu albo komornikowi, którego powołanie na stanowisko komornika wygasło z mocy prawa należą się opłaty prawomocnie ustalone przed odwołaniem/wygaśnięciem z mocy prawa. Przepis ten będzie stosowany odpowiednio do zastępcy komornika.

Do postępowań w sprawach o odwołanie komornika z zajmowanego stanowiska, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie noweli, stosowane będą przepisy dotychczasowe.

Dz.U. z 2014 r. poz. 1710

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Stanowisko komornika – powołanie, zwolnienie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny