Sprawy opiekuńcze – zmiany

10 marca, Rada Ministrów

A A A

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie KC, KRO, KPC, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

W założeniach przewiduje się wdrożenie procedury wyrażania zgody przez polski sąd na umieszczenie dziecka w instytucjach pieczy zastępczej w Polsce, która została orzeczona przez sąd innego państwa członkowskiego UE. Regulacje będą dotyczyć dzieci posiadających obywatelstwo polskie, przebywających za granicą, wobec których sąd państwa członkowskiego (lub inny organ) orzekł umieszczenie ich w pieczy zastępczej w Polsce.

Jednocześnie zmianie ulegną przepisy dotyczące wykonania orzeczenia o odebraniu osoby podlegającej przymusowemu odebraniu. Policja otrzyma uprawnienie do przeszukiwania pomieszczeń i posesji, w których taka osoba może być ukrywana.

Przewiduje się także wprowadzenie zasady jednolitego składu orzeczniczego we wszystkich sprawach rodzinnych (z wyjątkiem spraw o przysposobienie dziecka), co umożliwi łączne rozpoznanie spraw o władzę rodzicielską, kontakty z dzieckiem, miejsce jego pobytu.

Założenia dotyczą także ochrony osób niepełnosprawnych psychicznie. Instytucja ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego zostanie zastąpiona instytucją opieki. Jej rodzaj będzie indywidualnie dostosowywany do stopnia niepełnosprawności danej osoby oraz jej potrzeb związanych z podejmowaniem życiowych decyzji. Sąd – bez orzekania o ubezwłasnowolnieniu – będzie ustanawiał opiekuna i ściśle określał jego kompetencje. Opiekun ma głównie pomagać osobie z zaburzeniami psychicznymi, a zakres tego wsparcia powinien zależeć od stanu zdrowia podopiecznego. Opiekun będzie mógł reprezentować taką osobę tylko gdy będzie to konieczne. Zlikwidowana zostanie instytucja kurateli dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

Zakłada się wprowadzenie tzw. pełnomocnictwa opiekuńczego. Osoba dorosła i sprawna psychicznie będzie mogła ustanowić pełnomocnika, który w jej imieniu będzie podejmować określone decyzje, także osobiste, gdy ona sama w przyszłości dozna zaburzeń psychicznych.

Przyjęto także, że choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy i zagrożenie zdrowia przyszłego potomstwa nie będą bezwzględnymi przeszkodami w zawarciu małżeństwa. Jeśli kierownik USC dowie się lub będzie miał wątpliwość co do świadomego wyrażenia zgody na zawarcie małżeństwa przez którąś ze stron – odmówi przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński i zwróci się do sądu o rozstrzygniecie zdolności do zawarcia tego aktu. W takiej sytuacji sąd rozstrzygnie – na podstawie opinii biegłych z zakresu psychiatrii lub neurologii i psychologii – czy małżeństwo może być zawarte.

Źródło: www.premier.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Sprawy opiekuńcze – zmiany
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny