Sądownictwo powszechne – uprawnienia Ministra Sprawiedliwości

5 sierpnia, Rada Ministrów

A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest usprawnienie sądownictwa.

Zgodnie z projektem, Minister Sprawiedliwości zostanie upoważniony do określenia właściwości sądów powszechnych w sprawach z zakresu prawa: prasowego, autorskiego i praw pokrewnych oraz ksiąg wieczystych oraz zmian organizacji sądów.

Istotną zmianą jest wprowadzenie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości do zażądania, w uzasadnionych przypadkach, akt spraw sądowych w celu sprawowania nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów. Przekazanie akt nie będzie mogło naruszać prawa stron do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie oraz utrudniać pracy sądom.

Projekt wprowadza prawo ministra do przedstawienia Sądowi Najwyższemu wniosku o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa w orzecznictwie sądów.

Przewidziano także zmianę sposobu głosowania w zgromadzeniu ogólnym sędziów apelacji, tak, że do podjęcia uchwał, poza wyjątkami, wystarczyć ma zwykła większość głosów. Zmieni się także skład zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu. Głosy sędziów sądu okręgowego uzyskają w zgromadzeniu większą wagę, niż głosy sędziów sądu rejonowego.

Zgodnie z projektem, prezes sądu będzie miał szersze prawo do wydawania poleceń służbowych dyrektorowi. Natomiast kuratorzy zawodowi wyłączeni zostaną spod zwierzchnictwa dyrektora sądu.

W projekcie znosi się zakaz przeprowadzania przez tego samego sędziego-wizytatora dwóch kolejnych wizytacji tego samego wydziału.

Zmienią się także zasady delegowania sędziów do sądu wyższego rzędu oraz do Ministerstwa Sprawiedliwości. Delegowanie odbywać się będzie na czas określony (maksymalnie 5 lat delegacji do ministerstwa, w uzasadnionych przypadkach będzie można ten okres przedłużyć o kolejne 5 lat). Analogiczne przepisy obejmą prokuratorów, w ich przypadku decyzja o wydłużeniu delegowania należeć będzie do Prokuratora Generalnego.

Wyeliminowano także możliwość uzyskiwania przez sędziów/prokuratorów/referendarzy i asystentów zwrotu kosztów zamieszkania w formie ryczałtu. Zwrot ten będzie przysługiwał w wysokości faktycznie poniesionych kosztów – nie wyższych jednak niż 78% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego. Przewidziano także wypłatę nagrody jubileuszowej sędziemu, jeśli w dniu przejścia w stan spoczynku brakuje mu nie więcej niż 12 miesięcy do nabycia do niej prawa.

W zakresie postępowania dyscyplinarnego wprowadzona zostanie nowa kara – obniżenie wynagrodzenia zasadniczego sędziego od 5 do 15 % na okres od 6 miesięcy do 2 lat.

Proponuje się także wprowadzenie odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji w oświadczeniu majątkowym przez sędziów i prokuratorów.

Źródło: www.premier.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Sądownictwo powszechne – uprawnienia Ministra Sprawiedliwości
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny