Rzecznik patentowy uprawniony do świadczenia pomocy prawnej

A A A

NRA zaskarżyła przepis ustawy - prawo własności przemysłowej przyznający rzecznikom patentowym uprawnienie do zawodowego świadczenia pomocy prawnej w postaci zastępowania stron postępowania przed sądami i urzędami, tj. osobom niebędącym adwokatami ani radcami prawnymi. Zaskarżony przepis pozbawia ponadto tego prawa - w zakresie ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych - wszystkie inne osoby (w tym także adwokatów i radców prawnych ustawowo powołanych i uprawnionych do pełnienia tych funkcji na zasadach wyłączności). Takie wykluczenie ogranicza - zdaniem wnioskodawcy, zagwarantowaną w art. 45 Konstytucji wolność wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego, zawężając zakres działalności profesjonalnej obu tych grup zawodowych. Stanowi także odstępstwo od konstytucyjnych zasad wolności działalności gospodarczej (art. 22) i równości wobec prawa (art. 32).

Ponadto skutki braku fachowej wiedzy rzecznika patentowego, który nie zawsze jest prawnikiem, ponosi osoba przez niego reprezentowana, co - zdaniem wnioskodawcy - ogranicza zagwarantowane w art. 45 Konstytucji prawo każdego podmiotu do korzystania w postępowaniach przed organami państwowymi z fachowej pomocy prawnej.

Trybunał orzekł, że art. 236 ust. 1 i 3 ustawy - Prawo własności przemysłowej jest zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Konstytucji.

Postanowił ponadto umorzyć postępowanie w zakresie dotyczącym badania zgodności zaskarżonych przepisów z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji wobec cofnięcia przez wnioskodawcę wniosku w tym zakresie.

TK uznał, że zróżnicowanie pozycji adwokatów i radców prawnych z jednej strony i rzeczników patentowych - z drugiej, nie narusza żadnych zasad konstytucyjnych. Wiąże się ono bowiem z oczywistym dla każdego rozwiniętego społeczeństwa podziałem pracy. Nawet w obrębie zawodów ściśle prawniczych występuje wyraźne zróżnicowanie, co nie jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa. Trybunał uznał więc, że wyłączność świadczenia pomocy prawnej przez rzeczników patentowych w sprawach określonych przez zaskarżone przepisy jest zgodna z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Trybunał stwierdził także, że na obecnym etapie rozwoju społeczeństwa i gospodarki, ustawowe ograniczenia w wykonywaniu wolnych zawodów nie mogą być postrzegane jako naruszenie wolności pracy wyrażonej w art. 65 ust. 1 Konstytucji. Nie stanowi to bowiem ograniczenia wolności jednostki, lecz tworzy podstawy prawne podziału pracy w społeczeństwie. Gwarantuje również, że poszczególne funkcje społeczne będą wykonywane przez osoby należycie do tego przygotowane. Zaskarżone przepisy, wyłączające możliwość występowania adwokatów i radców prawnych przed urzędem patentowym w postępowaniu zgłoszeniowym nie naruszają - zdaniem Trybunału - wolności wykonywania zawodu. Zakres czynności przypisanych adwokatom i radcom prawnym ma swe źródło w ustawach zwykłych, a nie w Konstytucji. Konstytucja nie określa bowiem granic działalności zawodowej adwokatów, lecz pozostawia to ustawom. Kwestionowane przepisy nie mogą być więc odczytywane jako naruszenie Konstytucji.

Wyrok TK z 21.5.2002 r. - K 30/01

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Rzecznik patentowy uprawniony do świadczenia pomocy prawnej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny