Roboty budowlane

27 października, Rada Ministrów

A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi, przedłożony przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Zgodnie z nowymi regulacjami, w opisie przedmiotu koncesji na roboty budowlane lub usługi będą uwzględniane szczególne warunki realizacji umów koncesji, odnoszące się m.in. do: aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych, innowacyjnych, przestrzegania przez koncesjonariusza przepisów prawa pracy, ochrony środowiska i zabezpieczenia społecznego, podwykonawstwa, rozszerzenia zakresu dopuszczalnych zmian, wypowiedzenia oraz unieważnienia zawartej umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przy realizacji ww. umów zalecane będzie także branie pod uwagę względów społecznych, dotyczących m. in. społecznej i zawodowej integracji osób niepełnosprawnych lub innych osób defaworyzowanych. Przepisy projektowanej ustawy przewidują, że zamawiający (w ogłoszeniu o koncesji albo we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym) będą mogli zastrzec, że o zawarcie umowy koncesji mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub inni wykonawcy, których statutowym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych.

W odniesieniu do etapu postępowania o zawarcie umowy koncesji, ustawa przewiduje, że wykonawca będzie przedstawiał oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a obowiązek złożenia wszystkich dokumentów dotyczyć ma co do zasady wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Środki ochrony prawnej w postępowaniach w sprawie zawarcia umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi będą przedstawiały się w sposób analogiczny do mających zastosowanie w zamówieniach publicznych. Wykonawcom ubiegającym się o koncesje przyznana zostanie możliwość wniesienia odwołania rozpoznawanego przez Krajową Izbę Odwoławczą (w postępowaniu odwoławczym) i skargi przez Sąd Okręgowy (w postępowaniu skargowym) na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.

Źródło: www.premier.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Roboty budowlane
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny