Regulamin urzędowania jednostek prokuratury – projekt zmian

30 lipca, Ministerstwo Sprawiedliwości

A A A

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało i przesłało do konsultacji publicznych i opiniowania projekt rozporządzenia – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Projekt ma na celu dostosowanie struktury i działania prokuratury do nowego modelu postępowania karnego, wprowadzonego ustawą z 27.9.2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 1.7.2015 r.

Zgodnie z projektem w ramach struktury organizacyjnej prokuratury rejonowej, okręgowej i apelacyjnej konieczne będzie utworzenie co najmniej jednego wydziału do spraw postępowania przygotowawczego i sądowego. W wydziale tym będą skoncentrowane czynności odnoszące się do poszczególnych etapów prowadzenia sprawy od postępowania przygotowawczego do etapów sądowych.

Ponadto, obligatoryjną częścią zakresu czynności prokuratora będzie wykonywanie czynności oskarżyciela przed sądami, nadzór lub prowadzenie postępowania przygotowawczego, wytaczanie powództw i składanie wniosków oraz branie udziału w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych. Ma to na celu rozwiązanie problemu zbyt dużej liczby prokuratorów nadzorujących, którzy nie prowadzą bezpośrednio postępowań przygotowawczych lub sądowych.

Projekt doprecyzowuje także zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratury, wskazując, na jakim szczeblu będzie toczyło się postępowanie w danej sprawie.

W projekcie uregulowano kompetencje zwierzchników w zakresie sprawowania kontroli nad podległymi im prokuratorami. Zwierzchnik będzie miał obowiązek bieżącego zapoznawania się z przebiegiem prac w sprawach prowadzonych przez prokuratorów. Prokuratorzy będą mogli konsultować sposób prowadzenia sprawy ze zwierzchnikiem służbowym. Projekt nakłada także na prokuratorów obowiązek przedstawiania zwierzchnikowi służbowemu, w celu zapoznania się, projektów: aktu oskarżenia, wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego, postanowienia o umorzeniu śledztwa, wniosku o umorzenie śledztwa i zastosowanie środków zabezpieczających, skargi kasacyjnej oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym w sprawach dotyczących zbrodni oraz czynów opisanych w rozdziałach XIX, XX i XXV KK, oraz w sprawach, w których przedmiotem czynu zabronionego jest mienie znacznej wartości.

Projekt przewiduje możliwość wykonywania przez prokuratora zleconych czynności samodzielnie, z innym prokuratorem („współreferentem”) oraz w zespole. Współreferenta wyznaczać będzie kierownik jednostki albo zwierzchnik służbowy.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1.1.2015 r.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Regulamin urzędowania jednostek prokuratury – projekt zmian
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny