Regulacje podatkowe – dywidendy

21 lipca, Rada Ministrów

A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych ustaw, którego celem jest implementacja do porządku krajowego dyrektyw UE, a także wdrożenie kodeksu postępowania w zakresie dokumentacji cen transakcyjnych.

 

Projekt zakłada wprowadzenie do ww. ustaw zasad pozyskiwania i przekazywania informacji o wypłatach odsetek. Przewiduje się także wprowadzenie dodatkowego warunku, mającego na celu wyłączenie zwolnienia z dochodów z dywidend, jeżeli ich osiągnięcie wynika z fikcyjnych uzgodnień, które służą głównie uzyskaniu nieuzasadnionej korzyści podatkowej.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, aby zastosować zwolnienie (tj. wypłacić dochód z dywidendy bez pomniejszenia go o zryczałtowany podatek dochodowy) płatnik będzie musiał otrzymać od podmiotu, na rzecz którego wypłacana jest dywidenda, oświadczenie, że w stosunku do tej należności nie mają zastosowania przepisy wyłączające zwolnienie w przypadku stosowania fikcyjnych uzgodnień, które nie odzwierciedlają rzeczywistości gospodarczej. Jeżeli odbiorca dywidendy nie złoży takiego oświadczenia, wówczas podmiot wypłacający dywidendę zobowiązany jest pobrać podatek. Jeżeli organ podatkowy wykaże, że złożone przez odbiorcę dywidend płatnikowi oświadczenie jest fałszywe, wówczas określi zobowiązanie podatkowe, odmawiając zastosowania zwolnienia do wypłaconych dywidend.

W przypadku dywidend otrzymywanych przez polskich rezydentów z zagranicy, weryfikacja spełnienia wprowadzanego warunku odbywać się będzie w drodze kontroli organów podatkowych.

Zgodnie z projektem, osoby fizyczne nieprowadzące działalności oraz mikroprzedsiębiorcy (przychody poniżej 2 mln euro) zwolnieni będą z obowiązku sporządzania dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi. W odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców przewiduje się w odniesieniu do tej dokumentacji:

     

    1. poziom podstawowy (local file): dokumentacji wymaga transakcja o wartości od 50 tys euro (dla przychodów 2 mln euro) do 500 tys euro (dla przychodów powyżej 100 mln euro);

    2. poziom grupy kapitałowej (master file): dodatkowe informacje o grupie podmiotów powiązanych przy przychodach powyżej 20 mln euro;

    3. poziom zagregowany (country-by-country reporting) – sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności przez międzynarodową grupę kapitałową, dotyczy podmiotów krajowych, których skonsolidowane przychody w poprzednim roku podatkowym przekroczyły 750 mln euro.

     

Projekt teraz trafi do parlamentu.

Źródło: www.premier.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Regulacje podatkowe – dywidendy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny