Przysposobienie ze wskazaniem

Sejm, 24 lipca

A A A

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ustawa przewiduje dodanie w KRO przepisu, zgodnie z którym rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wskazać osobę przysposabiającego, którą może być wyłącznie krewny rodziców dziecka za zgodą tej osoby złożoną przed tym sądem. Osobą wskazaną może być również małżonek jednego z rodziców.

Wskazanie osoby przysposabiającego następować będzie przed sądem opiekuńczym właściwym dla osoby przysposabiającego lub osoby mającej być przysposobioną. Przed wszczęciem postępowania w sprawie o przysposobienie, sąd wyznaczy termin, w którym wskazany przez rodziców przysposabiający powinien zgłosić do sądu opiekuńczego wniosek o przysposobienie pod rygorem nieuwzględnienia wskazania. Termin ten nie może przekraczać dwóch tygodni. W postępowaniu w sprawach, w których wniosek o przysposobienie dotyczy dziecka niezgłoszonego do ośrodka adopcyjnego, sąd opiekuńczy zawiadomi prokuratora.

Sąd, przed wydaniem orzeczenia wystąpi o opinię do ośrodka adopcyjnego, a w razie potrzeby uzasadnionej dobrem dziecka może także zasięgnąć opinii innej specjalistycznej placówki.

Zmieniono także przepis dotyczący wymogów wobec wniosku o przysposobienie. Przysposabiający powinien wskazać w nim ośrodek adopcyjny, w którym objęty był postępowaniem adopcyjnym. Sąd zwróci się do tego ośrodka o świadectwo ukończenia przez przysposabiającego szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka oraz o opinię kwalifikacyjną o kandydatach do przysposobienia dziecka.

Ośrodki adopcyjne – po ukończeniu szkolenia i otrzymaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej o kandydatach do przysposobienia oraz zakwalifikowaniu dziecka do przysposobienia - udostępnią informacje o dziecku kandydatom oraz umożliwią im kontakt z dzieckiem.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Teraz trafi do podpisu prezydenta.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Przysposobienie ze wskazaniem
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny