Prawo budowlane – pozwolenie na budowę

5 sierpnia, Rada Ministrów

A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt noweli Prawa budowlanego, którego celem jest uproszczenie procesu inwestycji budowlanej.

Projekt przewiduje zniesienie wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego, o ile chodzi o budynek, którego obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją. W takim przypadku konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy z projektem budowlanym i dołączenie dokumentów. Starosta będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu od zgłoszenia. Jeśli inwestor uzna, że jest to dla niego korzystne, projekt pozostawia dla niego możliwość ubiegania się o uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego w trybie pozwolenia na budowę.

Zgodnie z projektem, inwestor będzie mógł rozpocząć wszystkie roboty budowlane, na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, gdy nie będzie innych stron postępowania. Nie będzie musiał w takiej sytuacji oczekiwać na uprawomocnienie się decyzji.

Zmianie ulegną także przepisy dotyczące projektu budowlanego. Zniesiony zostanie obowiązek dołączenia do niego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt, z drogą publiczną (z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich).

Przewiduje się wprowadzenie dla organu administracyjnego terminu na wezwanie inwestora do uzupełnienia braków formalnych wniosku o pozwolenie na budowę (14 dni od dnia złożenia wniosku).

Ponadto, zlikwidowany zostanie obowiązek zgłoszenia do nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Przewiduje się rozszerzenie katalogu obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia. W katalogu tym znajdą się warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże na pięć stanowisk, obiekty magazynowe, budynki kolejowe, place składowe, postojowe i parkingi oraz stawy rybne. Skrócony do 14 dni zostanie czas oczekiwania na tzw. milczącą zgodę na użytkowanie (brak sprzeciwu organu administracji).

Projekt wprowadza także zmianę dotyczącą opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej. Wprowadzona zostanie możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty tej opłaty.

Przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia. Teraz projekt trafi do prac parlamentarnych.

Źródło: www.premier.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Prawo budowlane – pozwolenie na budowę
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny