Prawa pacjenta – założenia zmian

27 stycznia, Rada Ministrów

A A A

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.

W założeniach przewidziano zmiany regulacji w zakresie m.in. dokumentacji medycznej. Określono podmioty uprawnione do przejęcia, przechowywania oraz udostępniania dokumentacji medycznej zlikwidowanego podmiotu leczniczego. Będą to: podmioty, które przejmą zadania zlikwidowanej placówki (albo inne podmioty wykonujące działalność leczniczą), samorządy zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych, NFZ, a w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą – podmiot tworzący albo sprawujący nadzór. Do obowiązków podmiotu przechowującego dokumentację medyczną będzie należało: zabezpieczenie jej przed utratą, zniszczeniem, dostępem osób nieuprawnionych, a jednocześnie zapewnienie podmiotom uprawnionym warunków umożliwiających dostęp do niej bez zbędnej zwłoki. Dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, które nie dopełnią obowiązków w zakresie zabezpieczenia dokumentacji medycznej po zakończeniu działalności leczniczej, przewidziano kary finansowe.

Dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej ma być udostępniana przez elektroniczną transmisję danych lub na informatycznym nośniku danych. Na żądanie uprawnionych organów lub podmiotów podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych będzie wykonywał papierowe wydruki z dokumentacji. Dokumentacja papierowa będzie udostępniana przez sporządzanie kopii, odpisów albo wyciągów. Wypożyczenie oryginału będzie możliwe tylko w określonych przypadkach (np. na żądanie organów władzy publicznej i sądów).

Dokumentacja medyczna, prowadzona w postaci elektronicznej po zakończeniu działalności leczniczej, ma być przekazywana do Systemu Informacji Medycznej (SIM).

Przewidziano także uproszczenie procedury składania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego oraz przyspieszenie trybu jego rozpatrywania przez Komisję Lekarską działającą przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Jednocześnie w założeniach wskazano na wprowadzenie nowych regulacji usprawniających pracę wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, w tym m.in. przepisów dotyczących składu, komisji, trybu pracy i orzekania, terminów sporządzenia uzasadnienia do orzeczenia komisji, zwrotów kosztów postępowania czy określenia ramowego regulaminu pracy komisji.

Źródło: www.premier.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Prawa pacjenta – założenia zmian
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny