Postępowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

22 stycznia 2014

A A A

22 stycznia

Wchodzi w życie ustawa z 22.11.2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Ustawa dotyczy postępowania wobec osób, które odbywają prawomocnie orzeczoną karę pozbawienia wolności lub karę 25 lat pozbawienia wolności, wykonywaną w systemie terapeutycznym, w trakcie postępowania wykonawczego występowały u nich zaburzenia psychiczne w postaci upośledzenia umysłowego, zaburzenia osobowości lub zaburzenia preferencji seksualnych oraz wobec których stwierdzono występowanie takich zaburzeń psychicznych, że zachodzi co najmniej wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności seksualnej, zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 10 lat.

Ustawa przewiduje, że postępowanie wobec ww. osób prowadzić będzie w pierwszej instancji sąd okręgowy – w trybie nieprocesowym. Orzekane będą wobec nich dwa rodzaje środków - nadzór prewencyjny albo umieszczenie w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Podstawą wystąpienia przez dyrektora zakładu karnego o uznanie osoby, za osobę stwarzającą zagrożenie jest wydanie - w trakcie postępowania wykonawczego - opinii psychiatrycznej i psychologicznej, wskazujących na to, że dana osoba spełnia przesłanki określone w ustawie.

Sąd obligatoryjnie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, w celu ustalenia przesłanek do zastosowania środków z ustawy powołuje:

1) dwóch biegłych lekarzy psychiatrów;

2) w sprawach osób z zaburzeniami osobowości ponadto biegłego psychologa, a w sprawach osób z zaburzeniami preferencji seksualnych - ponadto biegłego lekarza seksuologa lub certyfikowanego psychologa seksuologa. Badanie psychiatryczne może być połączone z obserwacją w zakładzie psychiatrycznym.

Zgodnie z ustawą, sąd orzeka o zastosowaniu wobec osoby stwarzającej zagrożenie nadzoru prewencyjnego, jeżeli charakter stwierdzonych zaburzeń psychicznych lub ich nasilenie wskazują, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez tę osobę czynu zabronionego z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności seksualnej, zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 10 lat. Natomiast umieszczenie w ośrodku orzekane ma być, jeśli prawdopodobieństwo popełnienia ww. czynu jest bardzo wysokie. Oba rodzaje środków orzeka się bez określenia terminu.

Nadzór jest sprawowany przez komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji, na obszarze właściwości którego osoba stwarzająca zagrożenie ma miejsce stałego pobytu.

Osoba, wobec której zastosowano ten środek, ma obowiązek każdorazowego informowania komendanta o zmianie miejsca stałego pobytu, miejsca zatrudnienia, imienia lub nazwiska, a jeżeli komendant Policji tego zażąda, również udzielania informacji o miejscu aktualnego i zamierzonego pobytu oraz o terminach i miejscach wyjazdów. Sąd będzie mógł nałożyć na tę osobę obowiązek poddania się odpowiedniemu postępowaniu terapeutycznemu.

Ustawa określa także szczegółowo zasady pobytu w ośrodku, w tym m.in. sposób kontaktu z osobami spoza ośrodka oraz przesłanki zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób w nim przebywających. Sąd - nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy - na podstawie opinii lekarza psychiatry oraz wyników postępowania terapeutycznego, ustalać będzie, czy jest niezbędny dalszy pobyt w ośrodku. Będzie mógł – na wniosek kierownika ośrodka albo z urzędu - w każdym czasie postanowić o wypisaniu osoby z ośrodka, jeżeli wyniki postępowania terapeutycznego i zachowanie tej osoby uzasadnią przypuszczenie, że jej dalszy pobyt w nim nie jest konieczny. Na postanowienie to przysługiwać będzie zażalenie. Postanowienie o wypisaniu z ośrodka będzie wykonywane z dniem jego uprawomocnienia.

Dz.U. z 2014 r., poz. 24

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Postępowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny