Pomoc osobom uprawnionym do alimentów

23 czerwca 2015, Rada Ministrów

A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Założeniem projektu jest zracjonalizowanie procesu dochodzenia należności wobec dłużników alimentacyjnych m.in. poprzez zastąpienie egzekucji administracyjnej egzekucją sądową. Zmieniono także sposób przekazywania gminom środków z odzyskanych od dłużników alimentacyjnych należności Skarbu Państwa powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Część odzyskanych środków, tj. 40%, będzie trafiać tylko do tej gminy, która wypłacała osobom uprawnionym świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z propozycją, jeśli po otrzymaniu kolejnego wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika, organ właściwy dla wierzyciela ustali, iż jego sytuacja nie uległa zmianie lub po raz kolejny uniemożliwia on przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego bądź odmówi złożenia oświadczenia majątkowego – to organ właściwy dłużnika nie będzie już zobowiązany do ponownego podejmowania tych samych działań wobec dłużnika.

Do dochodu osób ubiegających się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą wliczane kwoty zasądzonych alimentów, gdy nie są one już otrzymywane, bo zmarł rodzic zobowiązany do ich płacenia.

Katalog nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostanie rozszerzony o sytuację, gdy świadczenia te zostały wypłacone innej osobie niż wskazana przez odpowiedni organ. Uregulowano również sytuację, gdy po śmierci osoby uprawnionej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pieniądze nadal wpływały na jej rachunek. Nowe przepisy zobowiązują banki oraz kasy oszczędnościowo-kredytowe do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela świadczeń przekazywanych po śmierci osoby uprawnionej.

W odniesieniu do ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzono procedurę zwrotu nadpłaconego zasiłku pielęgnacyjnego, gdy organ emerytalno-rentowy przyzna za ten sam okres dodatek pielęgnacyjny. Zaproponowano, aby osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono jej zasiłek pielęgnacyjny, organy emerytalno-rentowe, które przyznały dodatek pielęgnacyjny wypłaciły emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku.

Źródło: www.premier.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Pomoc osobom uprawnionym do alimentów
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny